Organisation

I filmen berättar vi vad vi gjort 2011-2016.

Kongressen är Handelsanställdas förbunds högsta beslutande organ, som sammanträder vart femte år. 250 ombud utses i direkta val av medlemmarna och på kongressen väljs förbundsråd och förbundsstyrelse.

2016 hade vi kongress, läs mer om den på vår kongresswebb.

Medlemmar, klubbar och avdelningar har motionsrätt till kongressen som sammanträder vart femte år. Kongressen fastställer mål och inriktning för de kommande fem åren.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av tolv kongressvalda ledamöter samt en personalrepresentant. Kongressen har också beslutat att ha med en adjungerad från Centrala ungdomskommittén. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutsorgan mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen ansvarar för att kongressens beslut genomförs.

Verkställande utskottet

Verkställande utskottet, VU, består av förbundsordförande samt förste och andre vice ordföranden. VU beslutar i löpande ärenden. Ledamöterna i verkställande utskottet, som väljs av kongressen, ingår i förbundsstyrelsen.

Förbundsrådet

Förbundsrådet utgörs av avdelningarnas ordföranden. Förbundsrådets uppgift är att granska förbundsstyrelsens förvaltning. Den tillstyrker eller avstyrker ansvarfrihet. Förbundsrådet ska yttra sig i viktiga frågor innan förbundsstyrelsen fattar beslut.

Stadgar

Förbundets stadgar fastställs av kongressen. Stadgarna beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. De berättar också hur du som medlem ska gå till väga om du anser att du blivit felaktigt behandlad.

Konfliktersättning

I stadgarna finns bestämmelser om hur avgiftssystemet är uppbyggt samt regler för avgiftsbefrielse och avgiftsnedsättning. Här framgår också hur förbundet är uppbyggt och var besluten fattas. Ersättning vid konflikt och rättshjälp finns också beskrivet.

Klubbar

Alla medlemmar i Handels tillhör en fackklubb. Förbundet har tre typer av fackklubbar.

Firmaklubb

...omfattar alla anställda på ett eller flera arbetsställen som tillhör samma arbetsgivare. Firmaklubben är lokal facklig organisation i förhållande till arbetsgivaren. Klubben har förhandlingsrätt i alla frågor.

Allmän klubb

...omfattar medlemmar på en ort eller område med olika arbetsgivare. Allmänna klubbar saknar förhandlingsrätt. Klubbens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intresse på orten eller i området. Det kan till exempel handla om säkerhetsfrågor, trafikfrågor och öppethållande.

Branschklubb

...omfattar anställda med olika arbetsgivare inom samma bransch eller företagstyp. Klubben arbetar med frågor inom respektive bransch. Exempel: arbetsmiljö- och utbildningsfrågor.

Arbetsplatser som saknar firmaklubb har ofta ett fackombud eller ett handelsombud som driver medlemmarnas intressen.

Medlemmarna på arbetsplatsen utser fackombudet, som efter prövning av avdelningen kan ha begränsad förhandlingsrätt. Handelsombud, som väljs av avdelningen, fungerar som en kontaktlänk mellan arbetsplatsen och avdelningen.

Publicerad: 3 februari 2011 Granskad: 3 februari 2011