Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > I världen > Utvecklingsprojekt > Handelsanställda kollegor i Malaysia

Handels bidrar till organisering i Malaysia

Sedan år 2000 har facket UNI MLC i Malaysia vuxit från fem till över 100 anslutna fackföreningar, med sammanlagt 550.000 medlemmar. Handels ger stöd till fackets arbete med att värva medlemmar och skapa bättre villkor på stora butikskedjor i landet, bland annat IKEA.

-Tack vare Handelsanställdas förbund har det varit möjligt att börja organisera handelsanställda i Malaysia,berättar Mohammad Shafie BP Mamal, också känd som Brother Shafie, ordförande för UNI MLC i Malaysia. Han är en viktig person i den malaysiska fackföreningsrörelsen.

UNI MLC är ett ungt nationellt förbund som hjälper anställda att bilda fackföreningar, rekrytera medlemmar, teckna kollektivavtal, mm. De hjälper även medlemmar vid tvister. Idag finns fackföreningar på stora företag som IKEA, Aeon Big och Isetan.

I Malaysia är det fackliga arbetet ännu i sin linda. Mindre än 7% av de anställda är fackligt anslutna. Det finns många orsaker till den låga anslutningen. En orsak är att det saknas en tradition av medbestämmande och fackligt engagemang i Malaysia.

Apoteksförsäljare på Aeon Big.

-Vi uppfostras till att alltid lyda chefen,berättar Wei, ordförande på fackföreningen på IKEA Damansara i Kuala Lumpur.

-Om chefen säger till dig att göra något – säg inte emot, fråga inte, gör det bara! Det tar tid för oss att bli fria från den inställningen.

En annan svårighet är den snåriga lagstiftning och byråkrati som reglerar facklig verksamhet i Malaysia. Först efter att ha fått myndigheternas tillstånd kan en fackförening börja informera de anställda och rekrytera medlemmar, och förhoppningsvis erkännas av arbetsgivaren.

Erkännandet kan antingen ske frivilligt från arbetsgivaren (”voluntary recognition”), vilket är ovanligt, eller genom en hemlig omröstning bland de anställda (”secret ballot”). Då måste en majoritet rösta för bildandet av en fackförening för att den skall bli erkänd.

Anställda på Ikea.

Bildandet av fackföreningar försvåras även av att det fackliga medlemskapet är knutet till en bestämd arbetsplats. Om den anställda slutar kan hen inte ta med sig sitt medlemskap till den nya arbetsplatsen. Det skapar särskilt stora problem för facklig verksamhet i branscher med hög personalomsättning, som handeln.

-”Job hopping” är ett stort problem för att rekrytera medlemmar, och för att bilda en fackföreningberättar Farha, ordförande i fackföreningen i Aeon Co.

-Anställda slutar, nya börjar, jag får börja om.

Många anställda är också rädda för att gå med i facket, eftersom de antar att företagsledningen är emot fackföreningar.

-Vi vill kämpa, men vi har ingen backup, inget stöd i ett kollektivavtal. Därför är de anställda väldigt rädda, förklarar Mahadir som också arbetar på Aeon Co.

På IKEA Damansara i Kuala Lumpur fick de anställda nyligen hjälp av UNI MLC att bilda en ny fackförening när den gamla plötsligt hade upplösts. Den nya fackföreningens ordförande heter Wei.

-UNI MLC berättade för oss vad vi skulle göra, vad vi behövde planera. Vi följde bara deras instruktioner, och nu är vi en godkänd fackförening – företagsledningen gav oss ’voluntary recognition’, säger han.

På ett konkret plan har facket på IKEA Damansara fått igenom förbättringar som löneökningar och att föräldraledighet införts även för pappor – en månads ledighet med lön betald av IKEA.

Wei, ordförande på fackföreningen på IKEA Damansara i Kuala Lumpur.

Wei har lärt sig det viktigaste, att göra sin röst hörd. Och han är förhoppningsfull inför framtiden:

-De flesta nya medlemmarna är unga och mer frispråkiga. Den äldre generationen, 30 år och uppåt, är mer traditionsbundna, men yngre har lärt sig att vara mer frispråkiga.

Text och foto: Carl Myrén

 

Fackligt aktiva berättar

Se fackligt aktiva berätta om situationen i Malaysia.

Läs mer här
Uppdaterad: 3 september 2019