Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Hur påverkas du av corona?

Hur påverkas du av corona?

Hela samhället påverkas av corona-viruset och covid -19. Det gäller både på jobbet och i privatlivet. 

Covid -19 är en allmänfarlig sjukdom och därför kan samhället bestämma olika regler, till exempel om hur man får resa och träffas. 

Från den 10 januari 2021 gäller en särskild pandemilag. Utifrån den har Folkhälsomyndigheten gjort föreskrifter som bland annat reglerar antalet besökare i butiker och köpcentrum:

Det får vara max en besökare på tio kvadratmeter och det ska finnas tydliga skyltar om hur många som får vistas i butiken. Om inte butikerna följer föreskrifterna kan länsstyrelsen besluta om böter och i sista hand stängning. Från 6 mars 2021 gäller att det får vara max 500 personer samtidigt i en butik eller ett varuhus. Dessutom uppmanas kunder att handla ensamma. 

Hos Folkhälsomyndigheten finns frågor och svar kring covid- 19 och hur man skyddar sig själv och andra mot smitta. Läs här

När det gäller ditt jobb ansvarar arbetsgivaren för att göra en riskbedömning. Det ska finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Läs mer om det här.

För att så många som möjligt ska kunna behålla jobben har fack och arbetsgivare kommit överens om korttidspermittering, vilket utgår från en ny lag. Läs mer om korttidspermittering här. 

Många mister ändå jobbet när ekonomin påverkas så starkt och därför ändras vissa regler för sjukförsäkring och a-kassa tillfälligt. Läs mer om det här.

Här har vi samlat frågor och svar som rör corona och jobbet:

Innebär den nya pandemilagen att jag som anställd ska göra något särskilt?

Nej, det är arbetsgivaren som ska se till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter utifrån pandemilagen upprätthålls. Men föreskrifterna kan innebära att ni får nya arbetsuppgifter i butiken, som handlar om att begränsa antalet kunder – om ni inte redan har gjort det.

Uppdaterad den 11 januari 2021

Har jag rätt till avtalsenlig lönehöjning under permittering?

Utöver permitteringslön gäller att eventuell lönehöjning också ska betalas ut enligt hela det ordinarie schemat, både för arbetade och arbetsbefriade (permitterade) timmar.

Det betyder att du på din lönespecifikation ska kunna se höjningen på en separat rad då den inte ska ligga med som permitteringslön.

Uppdaterad den 15 februari 2021

Hur går det till att stänga butiken, om föreskrifterna enligt pandemilagen inte följs?

Syftet med föreskrifterna är att få ett jämnt flöde av kunder i butiker, så att det inte ska uppstå onödig trängsel. Det är länsstyrelserna som är tillsynsmyndighet och dess tjänstemän kan göra besök i butiker för att bedöma om föreskrifterna följs. Om de inte följs kan länsstyrelsen i första hand besluta om böter, i sista hand om stängning av butiken. Men om arbetsgivaren/butiken följer föreskrifterna så är risken för att butiken ska behöva stängas liten.

Uppdaterad den 11 januari 2021

Vad händer med mig och min lön om butiken skulle stängas utifrån pandemilagen?

Finns kollektivavtal gäller detta och du har samma rättigheter som vanligt.
Om din arbetsplats får ändrade öppettider eller skulle stängas så du inte kan arbeta din schemalagda tid ska du ändå ha lön enligt schema.

Om arbetsgivaren vill ändra öppettiderna eller stänga helt och det innebär förändring av ditt schema måste förhandling med lokal facklig organisation ske först. Lokal facklig organisation är klubb eller fackombud på arbetsplatsen – om det saknas är Handels lokala avdelning facklig part.

Innan annat överenskommits med Handels lokalt ska alltså lön utbetalas enligt lagt schema. Ta upp frågan med din arbetsgivare och uppstår problem kontakta Handels Direkt på 0771- 666 444.

Uppdaterad den 11 januari 2021

Hur ser reglerna kring karensavdrag, läkarintyg och vård av barn ut?

Regeringen har fattat beslut om att under en period ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Det innebär i praktiken att du har rätt till sjuklön från första dagen om du blir sjuk.  Du måste själv ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. 

Hos Försäkringskassan finns aktuella regler för läkarintyg vid sjukdom och för vård av barn. Läs hos Försäkringskassan

Uppdaterad den 17 mars 2020

När behöver jag lämna in läkarintyg?

Under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021 behöver du inte lämna in läkarintyg förrän från dag 22 i sjukperioden. Detta efter att Försäkringskassan tillfälligt har ändrat regelverket med anledning av den fortsatt pressade situation som vården befinner sig i.

För dagsaktuell information läs mer hos Försäkringskassan.

Uppdaterad den 15 februari 2021

Jag har hjärt- och kärlproblem och tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att stanna hemma för att undvika att bli smittad av covid-19?

För att du ska få stanna hemma och kunna få ersättning ska det inte vara möjligt att utföra ditt arbete hemifrån och arbetsgivaren ska inte heller ha någon möjlighet att anpassa dina arbetsuppgifter så du kan jobba på arbetsplatsen utan att riskera att bli smittad.

Ersättningen till personer i riskgrupp gäller till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021.

Mer information, till exempel om vilka som räknas som riskgrupper hittar du här.

Uppdaterad den 1 juli 2020

Kan jag stanna hemma från jobbet om jag har ett barn som har en allvarlig underliggande sjukdom?

Regeringen har tagit fram bestämmelser gällande rätt till ersättning för dig som har barn med någon allvarlig underliggande sjukdom eller som nyligen behandlats och därför tillhör riskgrupp. Förälder som behöver avstå från arbete för att undvika att smitta sitt barn av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 har i vissa fall rätt till det.

Detta beslut gäller från 1 juli 2020 till 30 april 2021 och ersättningen är den samma som gäller för tillfällig föräldrapenning (VAB). Du behöver be om ett läkarutlåtande för att ta del av ersättningen. För dagsaktuell information se Försäkringskassans hemsida

Uppdaterad den 1 juli 2020

Har du varit korttidspermitterad och behöver arbetsgivarintyg för att du är arbetslös?

A-kassan behöver arbetsgivarintyg för tiden som du varit korttidspermitterad samt arbetat din ordinarie tid. I övriga upplysningar (fält 14 Övriga upplysningar) ska arbetsgivaren skriva att du varit korttidspermitterad. A-kassan behöver också separata arbetsgivarintyg om du varit korttidspermitterad i olika omfattningar.

Eftersom varje ärende handläggs på individnivå behöver du själv ta kontakt med a-kassan för att klargöra vilken typ av arbetsgivarintyg samt giltig period du ska skicka in.

Korttidspermittering är överhoppningsbar tid (om det är mer förmånligt för dig) och därmed behövs det ibland arbetsgivarintyg för en längre period bakåt i tiden, eventuell föräldraledighet och studieledighet kan också påverka beslutet.

Uppdaterad den 4 november 2020

Kan jag stanna hemma från jobbet om jag har vuxen anhörig i riskgrupp?

För att du som anhörig till vuxen person som tillhör riskgrupp ska ha rätt till ersättning ska du dels arbeta som personlig assistent åt denna och personen ska ha beviljats assistansersättning. Ersättningen omfattar även dig som beviljats närståendepenning och vårdar person i riskgrupp. För att kunna få ersättningen ska det inte vara möjligt att utföra ditt arbete hemifrån. 

Ersättningen till närstående till personer i riskgrupp gäller till och med 30 april 2021. Beslutet innebär att det går att ansöka retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari – 30 april 2021. Mer information hittar du här. 

Uppdaterad den 1 juli 2020

Vad gäller för återgång i arbete om jag varit utomlands?

Har du symtom ska du alltid stanna hemma och sjukskriva dig. Följ Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Regeringen har infört särskilda rekommendationer och restriktioner som gäller vid inresa från utlandet. Dessa kan förändras med kort varsel och kan även inbegripa inreseförbud eller andra åtgärder som begränsar möjligheten att resa till Sverige.

För dagsaktuell information se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad den 6 oktober 2020

Mitt schema ändras ofta och jag får veta bara några dagar innan det ska börja gälla. Samma gäller vilka timmar jag är korttidspermitterad. Är det ok?

När det gäller schemaändring gäller oftast att det ska meddelas skriftligt en månad innan den börjar gälla. Detta är alltså normalt huvudregeln i kollektivavtalet, men överenskommelse om annat får träffas med Handels eller direkt med dig som anställd. 

När det gäller de timmar du är korttidspermitterad är det lite annorlunda. Om arbetsgivaren behöver få in dig med relativt kort varsel kan detta ibland vara ok eftersom permitterad tid egentligen är avlönad arbetstid, även om du normalt sett inte arbetar dessa timmar. Skulle det ske måste dock arbetsgivaren se till att du får igen dessa permitteringstimmar senare under samma permitteringsperiod. Detta förfarande ska normalt sett inte sättas i system. 

Om de permitterade timmarna inte är utlagda i schemat minskar arbetsgivarens möjlighet att begära att du ska inställa dig med kort varsel. Om de permitterade timmarna är utlagda så ska du stå till arbetsgivarens förfogande även dessa timmar. Det ska dock vara en rimlig tid du får på dig för att inställa dig till arbetsplatsen. Hänsyn behöver tas till restid, barnomsorg och så vidare

Uppdaterad den 27 maj 2020

Jag får bara veta vilka timmar jag ska arbeta, inte vilka timmar jag är korttidspermitterad. Är det ok?

Arbetsgivaren är i princip alltid skyldig att lägga ut alla dina kontrakterade timmar över hela schemaperioden. De scheman som har presenterats har i vissa fall enbart omfattat de timmar som den anställde ska arbeta när den permitterade tiden är borträknad. Som anställd är du skyldig att vara tillgänglig för arbetsgivaren även under den permitterade tiden. Har du enbart fått ett schema för timmar du ska vara på arbetsplatsen är det svårt att veta vilka timmar du är permitterad på. Handels förordar därför ett schema där all tid är utlagd i schemat. Detta gör det möjligt att snabbare återgå i tjänst den dagen permitteringen upphör eller minskar.

Som anställd ska du alltid kunna få skriftlig information om hur hela ditt schema ser ut.

Kontrollera att din faktiska arbetstid och permitterade tid i snitt per vecka stämmer överens med procentsatsen för din permittering och ditt anställningskontrakt.

Uppdaterad den 27 maj 2020

Jag får bara schemat för hur jag ska arbeta och när jag är korttidspermitterad för några dagar framåt. Är det ok?

Det är kollektivavtalets ordinarie regler som gäller, även nu i coronatider. Vilken kortaste schemaperiod arbetsgivaren får lägga kan skilja sig åt mellan olika avtal. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett helt nytt schema eller en schemaändring. Men att bara lägga schema för ett par dagar eller ett par veckor är normalt sett inte tillåtet. 

Eftersom du ska kunna kontrollera att den arbetstid du har rätt till enligt ditt anställningskontrakt stämmer kan snittberäkningen av veckoarbetstiden bara ske för den schemaperiod du fått utdelad. Detta innebär således att arbetsgivarens möjligheter att lägga ut varierande veckoarbetstid blir väldigt liten om man har korta scheman.  

Samma gäller för korttidspermitteringen. Din permitterade tid ska stämma med det företaget sökt ekonomiskt stöd för och ska gå jämnt ut med detta om du räknar ut snitt på den period du är permitterad för. 

Som anställd ska du kunna kontrollera både att den schemalagda arbetstiden och den korttidspermitterade tid stämmer. Det ska gå att göra för varje ny schema- och/eller permitteringsperiod man fått utdelad. 

Uppdaterad den 27 maj 2020

Hur beräknar jag min lön vid permittering?

Har arbetsgivaren använt sig av korttidspermittering under 2020 så gäller samma jämförelsemånad och beräkningsperiod och därmed samma genomsnittsberäkning som tidigare använts som grund. Detta gäller för samtliga anställda på arbetsplatsen och oavsett om du själv varit permitterad under 2020 eller inte.

Om arbetsgivaren inför permittering för första gången mellan 1 december 2020 och 30 juni 2021 så ska genomsnittsberäkningen i normalfallet göras enligt det Handels har överenskommit om med respektive arbetsgivarorganisation. Detta gäller alla anställda som omfattas av permitteringen.

Finns inte kollektivavtal på arbetsplatsen så kan andra regler gälla. Kontakta Handels Direkt för rådgivning, tfn 0771 666 444.

Uppdaterad den 6 maj 2020

Hur beräknar jag som frisör min lön vid korttidspermittering?

Har arbetsgivaren använt sig av korttidspermittering under 2020 så gäller samma jämförelsemånad och beräkningsperiod som tidigare använts som grund. Detta gäller för samtliga anställda på arbetsplatsen och oavsett om du själv varit permitterad under 2020 eller inte.

Om arbetsgivaren inför permittering för första gången mellan 1 december 2020 och 30 juni 2021 så ska genomsnittsberäkningen i normalfallet göras på jämförelsemånaden samt månaden före och månaden efter denna. Detta gäller alla anställda som omfattas av permitteringen.

I genomsnittsberäkningen inkluderas basbelopp, arbets- och försäljningsprovisioner, tjänstetidstillägg, ob-tillägg och personliga lönetillägg. Från den lönen ska sedan den aktuella procentsatsen dras beroende på permitteringsgrad, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. På företag med frisöravtal så ska inte permitteringar på 80% förekomma. Skulle några ytterligare frågor om permitteringslönen, beräkningsmånaderna eller permitteringsgraden uppstå rekommenderas att man kontaktar Handels.

För de permitterade timmarna betalas den genomsnittsberäknade timlönen ut. För de arbetade timmarna betalas lön enligt avtal, som vanligt.

Detta innebär att basbelopp och andra lönedelar ska betalas ut för de timmar som arbetas. Basbelopp utifrån den tjänstgöringsgrad som arbetas, provision som vanligt och lönen måste sedan jämföras mot aktuell garantilön, det vill säga den garantilön som blir aktuell utifrån de timmar som ska arbetas när permitteringen är borträknad.

Uppdaterad den 11 maj 2020

Hur ser de nya reglerna för a-kassan ut?

Taket i a-kassan höjs, likaså grundbeloppet (som alla kan få innan den inkomstrelaterade ersättningen börjar gälla).
Kravet på hur länge du ska ha varit medlem för att få ersättning sänks, likaså kraven på hur mycket du ska ha arbetat för att kvalificera dig för ersättning.

De sex karensdagarna tas bort.

För aktuell information och hur länge de olika reglerna gäller, läs mer hos Handelsanställdas a-kassa.

Uppdaterad den 31 mars 2020

Min arbetsgivare tänker korttidspermittera oss anställda. Vad innebär det?

Det betyder att du som anställd under en begränsad tid går ner i arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. Korttidspermittering kan i vissa särskilda fall även gälla 80 procent av arbetstiden. Generellt sker ett löneavdrag för perioden du är permitterad. Du får din lön utbetald av arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal och vill korttidspermittera kallar hen till lokal förhandling med Handels. Här finns formulär som arbetsgivaren i så fall ska använda. Om det skrivs en lokal överenskommelse mellan Handels och arbetsgivaren kan denne verkställa permittering och ansöka om stöd från staten.

I vissa fall kan Handels bedöma att korttidspermittering inte är lämpligt. Då skrivs ingen överenskommelse och arbetsgivaren kan inte korttidspermittera.

Har din arbetsgivare inte kollektivavtal gäller andra regler. Då kan du som är medlem ändå få hjälp med rådgivning och stöd. Skriv inte på något om du är osäker. Kontakta Handels Direkt på tfn 0771 666 444 för rådgivning.

 

Uppdaterad den 19 mars 2020

Hur länge kan korttidspermittering pågå?

Det är fack och arbetsgivare på varje arbetsplats som bestämmer vilken period som ska gälla. För närvarande är det under vissa förutsättningar möjligt för arbetsgivarna att få stöd för korttidspermittering fram till 30 juni 2021.

Uppdaterad den 18 mars 2020

Vad händer om jag blir sjuk när jag är korttidspermitterad? Hur påverkar det sjuklönen?

Du sjukanmäler dig som vanligt till din arbetsgivare. Om du blir sjukskriven under korttidspermittering ska du ha sjuklön enligt ordinarie regler. Arbetsgivaren ska betala din sjuklön de första 14 dagarna precis som tidigare.

Arbetsgivaren ska dock, precis som tidigare, göra ett karensavdrag i början av sjukperioden.  Du som anställd ansöker själv till Försäkringskassan om ersättning för karensavdraget. Samtidigt ska du informera Försäkringskassan om att du är korttidspermitterad. För aktuell information om regler läs mer hos Försäkringskassan.

Uppdaterad den 9 april 2020

Hur påverkar korttidspermitteringen hur min semester läggs ut?

Tidigare beviljad semester ska kvarstå. Du och arbetsgivaren kan komma överens om ändringar av redan beviljad semester.

Semesterlagens regler gäller även under korttidspermitteringen. Det innebär du fortfarande har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni – augusti. Sommarsemestern påverkas alltså inte.

Uppdaterad den 6 april 2020

Får jag tillbaka mitt vanliga jobb efter korttidspermitteringen?

Ja, korttidspermittering gäller under en begränsad tid. Därefter ska du återgå till din ursprungliga sysselsättningsgrad. 

Uppdaterad den 18 mars 2020

Behöver jag som anställd göra något för att få lön vid korttidspermittering?

Nej, du som är anställd får din (reducerade) lön som vanligt från arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansöker om och får ersättning från staten i efterhand.

Uppdaterad den 18 mars 2020

Barnen får inte gå till skola eller förskola! Får jag stanna hemma och ta hand om dem och vem betalar ersättning till mig i så fall?

Ja, om förskola eller skola stängs ner på grund av coronaviruset har du rätt att stanna hemma från jobbet på samma sätt som du sedan tidigare har rätt att vara hemma för tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Detta gäller från slutet av april till och med 30 september 2020. Detta gäller alltså även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta. Samma åldersgränser som vid tillfällig föräldrapenning gäller. Dock krävs att skolan,  förskolan eller fritidsverksamheten stängs på grund av ett beslut från regeringen eller huvudmannen (till exempel kommunen).

Om detta skulle hända måste du omedelbart meddela din arbetsgivare att du måste vara ledig. Ersättning söker du vid vanlig tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. 

Läs mer hos Försäkringskassan.

Uppdaterad den 13 mars 2020

Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

Nej, du har inte blivit uppsagd och din anställning består, dock med begränsad lön under perioden.

Uppdaterad den 18 mars 2020

Vad händer om min anställning upphör under tiden jag har korttidspermittering?

Arbetsgivaren måste alltid förhandla med facket om uppsägningar, det gäller även nu. Vill arbetsgivaren permittera under uppsägningstiden måste både villkoren för permitteringen och uppsägningen förhandlas med Handels. Du kan fortfarande vara korttidspermitterad men lön och arbetsvillkor ska alltså regleras i förhandlingen om uppsägningar.

Uppdaterad den 18 mars 2020

Kan arbetsgivaren på grund av coronaviruset sänka våra arbetstider?

Om arbetsgivaren vill sänka timmarna på ditt anställningskontrakt måste hen förhandla med Handels innan sänkningen genomförs. Det gäller oavsett om det skulle handla om att hyvla timmar för hela personalgruppen eller om förändringen gäller endast en person.  

OBS att korttidspermittering inte är en sänkning av timmarna på anställningskontrakten! 

Men om företaget har kollektivavtal behöver de ändå förhandla med Handels innan eventuell korttidspermittering införs. Har företaget inte kollektivavtal kan du som medlem ändå få råd och hjälp, kontakta Handels Direkt tfn 0771 666 444 för rådgivning. Skriv då inte på något innan du fått veta vad som gäller för just dig.

Uppdaterad den 19 mars 2020

Om huvudarbetsgivare permitterar får man då arbeta upp timmarna som blir över hos annan arbetsgivare?

Det beror på om du jobbar heltid eller deltid.

Jobbar du heltid och blir permitterad under en kort period rekommenderar vi att du inte tar anställning hos en annan arbetsgivare. Under korttidspermittering har du fortfarande lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det kan vara så att du riskerar att bryta mot reglerna kring korttidspermittering och mot kollektivavtalet om du tar en extra anställning vid sidan av.

Jobbar du deltid för att arbetsgivaren inte kan erbjuda fler timmar ska du kunna ta en extra anställning vid sidan av. Det gäller i så fall inte för att ersätta de timmar du blivit permitterad, utan de timmar som är över upp till heltid utifrån din ordinarie deltidsanställning (ett exempel: om du jobbar deltid 30 timmar och blir permitterad 20, 40 eller 60 procent av tiden, så kan du söka annat jobb på tio timmar, det vill säga skillnaden mellan 30 och 40 timmar).

Om du som korttidspermitterad deltidsanställd tar en extra anställning bör du informera din ordinarie arbetsgivare.

Uppdaterad den 19 mars 2020

Min arbetsgivare vill att jag tar tjänstledigt och jobbar färre timmar än mitt kontrakt säger, utan att få tillbaka dem. Måste jag gå med på det?

Nej, arbetsgivaren kan inte kräva att du ska ta tjänstledigt. Vår rekommendation är att INTE ta tjänstledigt. Orsakerna är flera:

- Skulle du ta tjänstledigt påverkar det din inkomst negativt. Tjänstledighet innebär att löneavdrag sker på månadslönen för frånvaron/tjänstledigheten. Har du timlön så får du därmed inte betalt för alla dina kontrakterade timmar och du har ingen rätt att få tillbaka dina timmar.

- Lägre inkomst kan även påverka din sjukpenninggrundade inkomst, SGI, som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få från Försäkringskassan. 

- Går du med på att vara tjänstledig kommer det även att påverka grunden för din pension, din semesterersättning och din eventuella a-kassa vid eventuell arbetsbrist senare.

- Skulle du dessutom bli permitterad har du redan fått en viss lönesänkning som kan påverka din permitteringslön ytterligare negativt. Permittering är en annan sak och ska inte blandas ihop med tjänstledighet.

Uppdaterad den 3 april 2020

Chefen vill ändra butikens öppettider eftersom vi har så få kunder. Är det ok?

Ja, det är ok om det föreligger synnerliga skäl för detta, till exempel förändrad kundtillströmning. Arbetsgivaren ska såförhandla med Handels lokalt om detta.

Uppdaterad den 20 mars 2020

Kan en arbetsgivare avsluta en tidsbegränsad anställning som till exempel visstid eller vikariat på grund av coronaviruset?

Arbetsgivarens möjlighet att avsluta en tidsbegränsad anställning beror inte på om anledningen till det är coronaviruset eller något annat. Villkoren för tidsbegränsade anställningar och hur de kan avslutas kan variera väldigt mycket beroende på om man arbetar på företag med kollektivavtal, hur länge man varit anställd, vad som står i kontrakt och annat. Om du har en tidsbegränsad anställning som arbetsgivaren vill avsluta är det bäst att kontakta Handels, så du kan vara säker på att det går till på rätt sätt.

Uppdaterad den 19 mars 2020

Hur kan jag ta reda på om jag är med i Handels a-kassa?

Om du är med i a-kassan kan du logga in på a-kassans Mina sidor. Men det kan även gå att logga in om du tidigare har varit medlem. För att se om du är medlem just nu måste du även gå in på ”Min profil”. Där framgår om du har ett aktivt medlemskap länk till inloggningen.

Om du ansökte om medlemskap nyligen så gäller detta: Medlemskap beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad som ansökan kommer in till a-kassan. Om du inte är medlem så kan du söka medlemskap här: https://handels.se/akassan/medlemskap/ansokan/

Uppdaterad den 23 mars 2020

Chefen säger att hen inte kan ge besked om sommarsemestern än, på grund av corona. Vad är det som gäller?

I normala fall ska besked om semester ges senast två månader innan ledigheten startar. Semesterlagen och eventuella regler i kollektivavtalet gäller. 

Uppdaterad den 27 maj 2020

Påverkas semesterlönen av min korttidspermittering?

Semesterlön utbetalas enligt Semesterlagen och eventuella regler i kollektivavtal. Din semesterlön baseras ofta på ett procentbelopp på det du tjänat in och kan påverkas om du varit permitterad. Finns kollektivavtal kan en semesterlönegaranti gälla om du haft väldigt låg lön eller varit mycket permitterad.

Skulle det uppstå problem kring detta, kontakta Handels fackliga rådgivning på 0771 666 444 för vidare rådgivning och hjälp.

Uppdaterad den 27 maj 2020

Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av korttidspermittering?

Nej, i normalfallet inte. De eventuella förändringar som ändå eventuellt kan bli aktuella kan du i så fall läsa mer om hos AFA försäkring

Uppdaterad den 18 mars 2020

Hur ska jag göra om jag känner mig lite krasslig men i vanliga fall ändå skulle ha gått till jobbet?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att alla som har luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär eller feber ska sjukanmäla sig och stanna hemma. Det är bra att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten. På grund av coronaviruset har regeringen beslut att ta bort det karensavdrag man annars får i början av varje sjukskrivningsperiod. Du måste själv ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan.

Hos Försäkringskassan finns gällande regler kring när sjukintyg behövs. Läs mer här. 

Uppdaterad den 13 mars 2020

Jag jobbar som frisör eller med skönhetsvård och vill inte vara så nära kunderna. Vad kan jag göra?

Den som arbetar med skönhetsvård eller som frisör kan ha mycket närkontakt med kunder vid till exempel behandlingar eller klippningar. Men så länge arbetsgivaren inte har bestämt något annat ska du utföra arbetsuppgifterna som vanligt. Arbetsgivaren är dock ansvarig för att systematiskt se över alla risker i arbetsmiljön och behöver därför vidta de åtgärder som krävs för att slippa smittspridning bland de anställda och kunder.

Viktigt att notera är också att Pandemilagens skrivelser om vilka avstånd som ska hållas inom verksamhet och max antal personer som får vistas i lokalerna även omfattar skönhetsvård och frisörsalonger. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att detta följs.

Uppdaterad den 13 mars 2020

Vilken skyddsutrustning har jag rätt att bära på jobbet?

Arbetsgivaren ska dagligen hålla sig uppdaterad på nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Arbetsgivaren är den högste arbetsmiljöansvarige på din arbetsplats och ska därför systematiskt analysera och bedöma risker, ta aktiva åtgärder och kontrollera att resurser finns för att ni ska vara trygga på arbetet. Arbetsgivaren ska även ta in era synpunkter i samband med den risk- och konsekvensanalys hen genomför och samverka med lokalt skyddsombud om sådant finns.

Visar analyser att det är nödvändigt att bära skyddsutrustning ska arbetsgivaren se till att det finns. 

Prevent har en checklista på sin hemsida som arbetsgivare och skyddsombud kan ladda ner. Använd den gärna på arbetsplatsen för att förebygga smittorisken i så stor utsträckning som möjligt. 

Uppdaterad den 13 mars 2020

Har jag rätt stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?

Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, är sjukskriven av läkare eller om läkare meddelat att du ska vara hemma.

Uppdaterad den 13 mars 2020

Kan min arbetsgivare bestämma att jag som går på schema ska jobba mindre nu, men mer längre fram?

Ja, i de flesta av våra kollektivavtal kan man ha en beräkningsperiod på som mest 52 veckor när nytt schema ska läggas. Inom ramen för denna schemaperiod kan sedan avvikelse på ett bestämt antal timmar per vecka göras. Om sådan avvikelse görs måste dock snittarbetstiden för hela schemaperioden per vecka ändå överensstämma med timmar i anställningskontrakt. Kom ihåg att om du är deltidsanställd och beräkningsperioden är på mer än tio veckor ska du ha månadslön.

Vill du veta exakt antal timmar schemat, per vecka, som får avvika från kontrakterad tid titta i det kollektivavtal som gäller för dig. Du hittar det genom att logga in på “Mina sidor” eller genom att kontakta Handels fackliga rådgivning.  

Vid permittering kan andra regler gälla. Då ska timmarna normalt förläggas inom den perioden du är permitterad på en viss procent. Beräkningsperiod och permitteringsperiod ska då stämma.

Uppdaterad den 20 mars 2020
< Föregående12
Uppdaterad: 1 juli 2020