Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Avtalsrörelsen 2020 > Nyheter > Låglönesatsning viktig del i nytt avtal för butiksanställda

Låglönesatsning viktig del i nytt avtal för butiksanställda

Totalt 1.354 kronor för hela avtalsperioden. Störst lönehöjning för dem som tjänar minst. Den viktiga frågan om allmän visstid ses över av fack och arbetsgivare och kommer även att tas upp när företagen gör bemanningsplanering. 

Det är några av nyheterna i kollektivavtalet för anställda i privata butiker. 

Tidsbegränsade anställningar ska minska

Fack och arbetsgivare är överens om att gemensamt se över frågan om tidsbegränsade anställningar. Ambitionen är att anställningsformen allmän visstid ska användas mindre än idag. Nu ska börja med att gemensamt undersöka hur vanligt det är med tidsbegränsade anställningar och varför den används. Senast den 31 augusti 2021 ska det vara klart.

Bättre bemanningsplanering

Sedan tidigare finns det bestämmelser om bemanningsplanering i kollektivavtalet. Nu har dessa förtydligats. Det innebär bland annat att bemanningsplanering ska ske på alla arbetsplatser, även om det inte skulle finnas någon fackklubb. Planeringen ska även se ta med vilket behov som kan täckas med ordinarie personal och hur och när man tänkt använda anställda som jobbar deltid eller har en tidsbegränsad anställning.

Ob-ersättningen ses över

Ob-ersättningen är en fråga som är mycket viktig för de anställda i branschen, och som båda parter velat förändra. Nu är parterna överens om att det är dags att diskutera frågan – dock med utgångspunkten att eventuella förändringar inte medför en sänkning av den totala ersättningen för handelsanställda som kollektiv.

Istället handlar det om att förutsättningslöst fundera över vilka tider ob-ersättningen kan gälla – Handels önskemål är till exempel ob på tidiga morgnar och helgaftnar - om någon del av den kan omvandlas till ordinarie lön, eller om det är möjligt att omvandla ob-ersättning till ledig tid. Tanken är också att på något sätt praktiskt testa olika modeller. Parterna ska vara klara med sitt arbete senast sex månader innan avtalet löper ut.

Lönehöjningar

Avtalen ger löneökningar för heltidsanställda på totalt 1 354 kronor fördelat på 29 månader. Lönerna höjs med 774 kronor i månaden från 1 november och 580 kronor i månaden från 1 april 2022. Det innebär att höjningen i procent blir högre för dem som ligger på lägstalönerna och övriga löner under 26.100 kronor.

  • En anställd med en heltidslön på 25 000 kronor/månad får tack vare låglönesatsningen 0,5 procent högre löneökning än vad de skulle ha fått utan låglönesatsningen.
  • Lägstalönerna i avtalen höjs. För en vuxen person utan branschvana innebär det en ökning av lönen på 5,5 procent.
  • En person som idag är anställd på en lägstalön utan branschvana, dvs 21 814 kr/mån, kan få ut 1,2 % högre löneökning genom låglönesatsningen.

 Gemensamt med avtalet för anställda på lager

Utöver löneuppgörelsen är några punkter gemensamma i avtalen för lager och e-handel, respektive butik:

Åldern för att tjäna in avtalspension sänks

I våras kom Svenskt Näringsliv, LO och PTK överens om att sänka åldern för när tjänstepensionen börjar tjänas in. Denna överenskommelse gäller nu även för de anställda på privata butiker, lager och e-handel.

Åldern för intjänande av ålderspension ändras

- från och med den 1 januari 2021 till 24 år,
- från och med den 1 januari 2022 till 23 år,
- från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Avsättningen ska redovisas på lönespecifikationerna.

Parterna ska inrätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö.

Syftet är att öka kunskaperna i branschen om vikten av att förebygga ohälsa, inklusive friskvårdsfrågor, samt hantera ohälsa som redan uppkommit. Arbetsgruppen ska även arbeta med och följa den statliga utredningen om sexuella trakasserier från kunder.

Det ska hållas en partsgemensam arbetsmiljökonferens.

Konferensen ska hållas årligen (digitalt eller fysiskt) och syftet är att främja lokal samverkan inom arbetsmiljöområdet, att sätta fokus på specifika områden, öka kunskaperna om arbetsmiljöregler och öka kunskaperna om var det finns information och stöd för det lokala arbetet. År 2021 ska arbetsmiljökonferensen handla om sexuella trakasserier.

Läs mer:

Avtal klart detaljhandel

Uppdaterad: 13 november 2020