Bli medlem

Skyddsombud

Vill du bli skyddsombud?

Är du sugen på att bevaka arbetsmiljön på ditt jobb tillsammans med din arbetsgivare. Kontakta din avdelning!

Kontakta din avdelning här

Skyddsombudet utses av sina arbetskamrater för att bevaka arbetsmiljön så att ohälsa och arbetsskador kan förhindras. Skyddsombudet har rätt att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, och att delta i planeringen när sådana frågor berörs. Dessutom har skyddsombudet rätt till utbildning för att komma in i sin roll.

Läs mer i vår presentation om skyddsombudets roll.

Skyddskommitté

På större arbetsplatser finns skyddskommittéer som följer utvecklingen i frågor som rör ohälsa, olycksfall och arbetsmiljö. I skyddskommittén ingår arbetsgivare, skyddsombud och fackliga representanter.

Om skyddsombud och arbetsgivare inte kommer överens kan Arbetsmiljöverket kontaktas. 

Regionala skyddsombud

Alla Handels avdelningar har regionala skyddsombud, de är till för arbetsplatser som har medlemmar men ingen skyddskommitté.

Några exempel på vad ett regionalt skyddsombud kan ta upp när det besöker arbetsplatsen:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Skyddsronder.
 • Riskbedömningar/riskinventering.
 • Konsekvensbedömningar vid exempelvis förändringar i verksamheten eller vid nya arbetsmetoder.
 • Lagar, förordningar och regler som berör arbetsplatsen.
 • Arbetsorganisation.
 • Våld och hot.
 • Besök vid och efter ett rån eller ett hot
 • Krishantering.
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete.
 • Truckar.
 • Lyftteknik.
 • Ergonomi.
 • Skyddsombudens roll.
 • Tillbud och arbetsskador.
 • Kameraövervakning.
 • Psykosociala frågor som trivsel.
 • Stress.
 • Kränkande särbehandling med mera.

Kontakt

Du når ditt regionala skyddsombud genom att kontakta din Handelsavdelning.

Uppdaterad: 19 december 2022