Bli medlem
Handelsanställdas förbund > På jobbet > Arbetsmiljö > Psykisk och social arbetsmiljö

Alla ska ha en bra psykisk och social arbetsmiljö

Är ni tillräckligt många för att hinna med det som ska göras?  Ställer chefen rimliga krav och leder arbetet på ett bra sätt? Kan du själv påverka jobbet? Det är viktiga delar i en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket pratar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om hur arbetsplatsens villkor och förutsättningar påverkar hur du kan göra jobbet. Det handlar om hur chefen leder och styr arbetet, vilka resurser som finns och vilka krav som ställs på dig och arbetskamraterna. Men även vad du själv har för ansvar och inflytande.

Med sociala arbetsmiljö menas socialt samspel, samarbete och stöd från chefer och arbetskamrater.

Precis som när det gäller fysisk arbetsmiljö är det arbetsgivarens ansvar att se till att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på jobbet är bra. Det förebyggande arbetet är jätteviktigt. Arbetsgivaren ska se till att det inte uppstår problem som kan leda till ohälsa. Det kallas för ”Systematiskt miljöarbete” och handlar om att:

  • Undersöka arbetsmiljön
  • Bedöma riskerna
  • Åtgärda riskerna och skriva en handlingsplan
  • Kontrollera att åtgärderna har fungerat

Facket och skyddsombudet ska delta i arbetet - och du som anställd ska säga till om det finns brister i arbetsmiljön! Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Hur ser problemen ut?

  • Om en arbetsplats har hög arbetsbelastning under lång tid blir medarbetarna stressade på ett osunt sätt. Det kan märkas genom sjukfrånvaro och arbetsskador. Orsaken till den höga arbetsbelastningen kan vara dålig bemanningsplanering, för lite resurser och dåligt ledarskap.
  • Trakasserier och kränkande särbehandling kan också vara tecken på att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har brister.
  • Många osäkra anställningar på arbetsplatsen, ensamarbete, brist på utbildning och inflytande bland er anställda är andra faktorer som kan leda till en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vad kan du göra själv?

Om du tycker att det är brister i den psykiska och sociala arbetsmiljön ska du säga till! Arbetsgivaren har ansvaret, men du kan börja med att prata med ditt skyddsombud eller din fackliga representant på jobbet, om det finns något. Du kan också ringa till Handels rådgivning Handels Direkt på telefon 0771 666 444 för råd och stöd.

Uppdaterad: 14 september 2022