Bli medlem

Rapporter

Handels producerar rapporter kring frågor som rör vår bransch. Här finns de publicerade efter årtal. 

2022

2021

 • Fri frakt till ett högt pris - kortversion pdf 135 kB
 • Fri frakt till ett högt pris

  Den kraftiga tillväxten i e-handeln slår hårt mot både klimatet och de anställda. Under pandemin har anställda inom såväl post, transport som lager fått en högre arbetsbelastning, mer stress, övervakning och försämrad arbetsmiljö. Tillväxten har också bidragit till ökade utsläpp och ett ohållbart utnyttjande av resurser som hotar Sveriges klimatomställning. Det framkommer av denna rapport, som skrivits gemensamt av Handels och fackförbunden Seko och Transport.

  pdf 505 kB
 • Butiksanställdas hälsa under covid-19-pandemin - kortversion pdf 89 kB
 • Butiksanställdas hälsa under covid-19-pandemin

  De brister som finns i arbetsmiljön i butiker har blivit tydligare och förstärkts under coronapandemin. Åtta av tio butiksanställda har oroat sig för att smitta familjen och orsaken är ofta att kunder inte håller avstånd eller följer de riktlinjer som funnits. Bristfälliga rutiner eller åtgärder mot smitta har också varit en anledning till oro. Det framgår av rapporten som bygger på en enkätundersökning bland cirka 800 Handelsmedlemmar som jobbar i butik.

  pdf 307 kB

2020

2019

 • Ett klipp i taget

  Frisörbranschen är en av de mest lönsamma branscherna i Sverige. Antalet anställda har ökat i företag av alla storleksklasser, samtidigt som egenföretagen/hyrstolarna har minskat. Det framgår i rapporten, som bygger på statistik från SCB, samt forskning från Karolinska Institutet och en medlemsundersökning från Handels när det gäller frågor kring frisörers arbetsmiljö.

  pdf 1,04 MB
 • Ett klipp i taget - kortversion pdf 147 kB
 • Vilka löner och arbetstider kan man försörja sig på - kortversion pdf 157 kB
 • Vilka löner och arbetstider kan man försörja sig på

  Rapporten reder ut skillnaden mellan lön och löneinkomst och förklarar hur det verkliga löneläget i detaljhandeln är. På grund av den höga andelen deltider blir det nämligen missvisande att beräkna löneläget efter heltider, så som vanligen görs för övriga grupper på arbetsmarknaden. Rapporten visar hur löneinkomster och arbetstider hänger samman och varför ungefär en tredjedel av de butiksanställda tjänar mindre än en fattigpensionär.

  pdf 316 kB
 • Bakom lacken kortversion pdf 114 kB
 • Bakom lacken

  Skönhetsbranschen har vuxit snabbt men är i stora delar oreglerad. Rapporten kartlägger branschen, både vad gäller den ekonomiska utvecklingen och anställdas villkor. Slutsatsen är att det krävs betydande insatser för att komma åt missförhållanden för anställda som är arbetskraftsinvandrare. Rapporten visar exempelvis hur reglerna kring arbetskraftsinvandring behöver skärpas för att trygga deras situation.

  pdf 1,05 MB
 • Handels syn på lönebildningen

  Rapporten undersöker avtalsrörelser sedan 1993 med fokus på LO-samordningen, industrins avtal och handelns avtal. Lönebildningsregimen har två tydliga faser, en första mellan 1998-2009, som både innehöll en kostnadsnormering (industrins avtal) och en fördelningsnormering (handelns avtal). Från 2010 har regimen fungerat sämre. För att få en stabil lönebildning i framtiden behövs en stärkt samordning i LO. Kostnadsnormering och fördelningsnormering måste tydliggöras och villkorsfrågor (till exempel anställningsformer och pensioner) få en större betydelse i samordningen.

  pdf 512 kB
 • Vinst- och lönsamhetsutveckling i handeln kortversion pdf 168 kB
 • Vinst- och lönsamhetsutveckling i handeln

  Under de senaste tio åren, 2008 – 2017, har handeln genomgått stora strukturella förändringar genom digitalisering, växande e-handel och ökande internationell konkurrens. Men detta har inte lett till en sämre lönsamhet för detaljhandeln: Såväl vinster som lönsamhet har ökat under perioden.

  pdf 3,26 MB
 • Ensam på jobbet kortversion pdf 305 kB
 • Ensam på jobbet

  Ensamarbete och arbete på långt avstånd från arbetskamrater är vanligt i handeln. En enkätundersökning till butiksanställda visar att drygt hälften, 54 procent, någon gång arbetar helt ensamma eller så långt från sina arbetskamrater att de inte kan höra varandra om de ropar. Detta har stora konsekvenser för arbetsmiljön, särskilt utsatta är unga kvinnor, visar rapporten.

  pdf 2,18 MB

2018

 • Musik i butik kortversion pdf 43 kB
 • Musik i butik

  En stor grupp butiksanställda tycker att musik är positiv för arbetsmiljön. Mest positiva är de anställda vars butiker har musikavtal med Sami och Stim. Men det är viktigt att se musiken som en arbetsmiljöfråga och att anställda får utbildning och är med och bestämmer. Det är några av slutsatserna i denna rapport, som bland annat utgår från en enkätundersökning bland drygt 2000 Handelsmedlemmar .

  pdf 321 kB
 • E-handel över gränserna 2 kortversion pdf 27 kB
 • E-handel över gränserna 2

  En uppdaterad prognos visar att visserligen att e-handeln ökar på en växande marknad – men inte lika starkt som en tidigare prognos tydde på. Möjligheterna för svenska företag att klara sig i konkurrensen är goda, om de anpassar sig till kundernas efterfrågan.

  pdf 154 kB
 • En kompetent handel

  Dåliga arbetsvillkor, för lite kompetensutveckling och stress är den främsta orsaken till att så många som var tredje butiksanställd slutar varje år. Samtidigt säger företagen att de saknar kompetent personal. Slutsatsen är att arbetsvillkoren måste förbättras om fler ska stanna i branschen, samtidigt som kompetensutveckling och villkor för yrkesväxling måste förbättras och förändras. Rapporten bygger på en undersökning till Handels medlemmar som visar hur anställda själva ser på sin framtid i detaljhandeln och partihandeln, samt på statistik från SCB.

  pdf 174 kB
 • En kompetent handel kortversion pdf 41 kB
 • Handels om allmän visstid

  Att inte veta när eller hur mycket man ska jobba varje månad är en stor otrygghet och gör det svårt att planera såväl fritid som ekonomi. Hela 88 procent av Handels medlemmar vill att det ska bli svårare för företag att visstidsanställa. Det gäller oavsett vilket parti medlemmen sympatiserar med.

  pdf 2,65 MB
 • Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov i handeln? Kortversion pdf 41 kB
 • Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov i handeln?

  Just nu påverkas handeln starkt av datorisering och digitalisering. Detta märks främst i arbetsuppgifternas innehåll, men har inte till följd att själva jobben försvinner. Prognosen i rapporten är tvärtom att antalet jobb i handeln kommer att öka med 81.000 under perioden 2015 till 2030. Men hög personalomsättning och dålig kompetensutveckling är problem som måste lösas om branschen ska utvecklas positivt.

  pdf 240 kB
 • Handels om privata vinster i välfärden

  Skola, vård och omsorg är viktiga delar i samhället och en förutsättning för att alla delar i livet ska fungera, även arbetslivet. Det är självklart att betala skatt för detta. Men våra skattepengar ska inte gå till vinster för privata företag istället, anser Handels medlemmar.

  pdf 1,88 MB
 • Handels om fri tandvård

  Fler än nio av tio Handelsmedlemmar tycker att tandvård ska behandlas som sjukvård och ingå i högkostnadsskyddet. Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på grund av kostnaden.

  pdf 2,56 MB
 • Handels om hyvling av arbetstider och löneinkomster

  När Arbetsdomstolen gav arbetsgivarna rätt att hyvla timmar och inkomster försvann tryggheten för alla. Kravet att stärka LAS mot hyvling är mycket starkt bland Handels medlemmar – oavsett vilket parti man sympatiserar med.

  pdf 2,95 MB
 • Handels om bemanning i partihandeln

  Bemanningsföretag ska inte vara en permanent del av verksamheten, anser Handels medlemmar. Bemanningsanställda råkar oftare ut för olyckor, pressas hårdare och trivs sämre på jobbet.

  pdf 1,96 MB
 • Ekobrottslighet i handeln kortversion pdf 167 kB
 • Ekobrottslighet i handeln

  Närmare tio miljarder kronor i handeln undanhålls beskattning. Denna rapport är en första kartläggning av hur ekonomisk brottslighet i handeln ser ut och vilka vägar man kan gå för att motverka och minska brottsligheten.

  pdf 725 kB

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010