Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > ”Skyddet för butiksanställda mot corona räcker inte”

”Skyddet för butiksanställda mot corona räcker inte”

Nästan 60 procent av de förtroendevalda tycker att åtgärderna för att skydda mot corona i butiker inte är tillräckliga. Det framgår av en enkätundersökning, som Handels gjort.

– Vi har ännu inte lagt skyddsstopp men om anställda utsätts för dessa risker kan det krävas. Våra medlemmar är inga pjäser som arbetsgivare kan spela schack med. De har rätt till en trygg arbetsmiljö. Klarar inte butikerna att ordna det får de stänga, kommenterar Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Enkäten besvarades mellan den 14 och 17 april av 800 butiksanställda som är förtroendevalda i Handels. Undersökningen visar att de allra flesta butiker har vidtagit någon slags åtgärd, till exempel handskar och handdesinfektion till personalen (92 procent), information till kunder i butiken (90 procent) och markeringar om att hålla avstånd (83 procent). Men bara 22 procent av dem som svarat på enkäten säger att det finns en ansvarig i butiken som ska se till att antalet kunder begränsas.

I enkäten kunde de förtroendevalda själva beskriva de problem de ser, vilket väldigt många gjorde. Av beskrivningarna framgår att ett vanligt problem är för många kunder i butiken, vilket innebär att reglerna om att hålla avstånd inte följs.

Ett par exempel på beskrivningar i enkäten:

”Det borde inte få vistas många personer i butiken samtidigt. Det var verkligen kaos nu under påsken, folk bara tränger sig på en och bryr sig inte förutom när dom kommer till kassan.” ”Informationen om att hålla avstånd är ganska otydlig. Kunder trängs i butiken men har inte sett att arbetsgivaren ska ha gjort något mer åt det än att sätta upp en lapp vis kassan.”

Undersökningen visar att en större andel av butikerna i dagligvaruhandeln (matbutiker) har vidtagit åtgärder jämfört med sällanköpshandeln (till exempel för kläder, fritid, bygg, elektronik). Totalt säger 59 procent av dem som svarat på enkäten att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att de ska känna sig trygga.

Redan 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med riktlinjer för butikers ansvar att minska smittspridningen av coronaviruset. Utifrån dessa riktlinjer presenterade arbetsgivarorganisationen Svensk Handel rekommenderade åtgärder 3 april. De handlar bland annat om utökade städrutiner, handdesinfektion till kunder och personal, information och markeringar om att kunder ska hålla avstånd samt åtgärder för att begränsa trängseln/ antalet kunder i butikerna.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsmiljörisker så att arbetsplatsen är säker för de anställda. Det bestäms i Arbetsmiljölagen och den gäller ju även under coronapandemin. Tidigt under pandemin tog organisationen organisationen Prevent, som ägs av arbetsmarknadens parter, fram en särskild checklista för arbetsmiljörisker kopplat till corona. Ändå verkar det inte som om alla arbetsplatser har gjort tillräckliga riskbedömningar. Nästan två tredjedelar av de förtroendevalda anser inte att eller vet inte om en tillräcklig riskbedömning gjorts.

Lite mer än hälften av de svarande uppger att deras arbetsplats gjort riskbedömningar för vilka arbetsmoment som kan innebära smitta samt anställdas och kunders risk att smittas. Men endast runt en tredjedel av arbetsplatserna har gjort riskbedömningar för hur förändrad arbetsbelastning och anställdas allmänna säkerhet, exempelvis risk för hot, påverkas av coronaviruset.

Tyvärr har anställda själva sällan fått vara med när riskbedömningar har gjorts, bara 13 procent har deltagit och kunnat påverka riskbedömning. De få som har varit med är nämligen mycket mer nöjda än övriga. I den gruppen anser hela 89 procent att riskbedömningen varit tillräcklig och 85 procent att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att de ska känna sig trygga. I gruppen anställda som inte varit med när riskbedömningar har gjorts tycker bara elva procent att riskbedömningen varit tillräckligt och bara 20 procent är nöjda med var arbetsgivaren gjort.

Läs faktablad om undersökningen.

Läs Handels pressmeddelande om undersökningen.

Uppdaterad: 24 april 2020