Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Miljöarbetet viktigt för nio av tio i handeln

Miljöarbetet viktigt för nio av tio i handeln

Nio av tio som jobbar i handeln vill ha mer inflytande över miljö- och klimatarbetet på jobbet. Men företagen har inte kommit så långt i klimatarbetet och osäkra anställningar är ett hinder för de anställdas engagemang.

Det framgår av en Novus-undersökning bland runt 1000 Handelsmedlemmar som jobbar i butik och på lager och e-handel. Undersökningen ligger till grund för Handels nya rapport Så kan anställda bidra till handelns miljö- och klimatomställning – om anställdas roll och deras förväntningar på facket.

- De anställdas engagemang och delaktighet är viktig i handelns miljö- och klimatomställning, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

- Handeln behöver gå från “slit och släng” till mer hållbara produkter, att varor används länge, återanvänds, lagas och uppdateras, och de anställda är avgörande i det arbetet.

Tid och kunskap saknas

Men hindren mot anställdas inflytande är flera, visar undersökningen. Många anställda på deltid och visstid är ett, att arbetsplatsen är underbemannad ett annat. Tre av fyra butiksanställda säger att de saknar tid för att sätta sig in i miljö- och klimatpåverkan från varorna de säljer.

Än så länge verkar det inte som om företagen i handeln har ändrat sin verksamhet särskilt mycket, vilket är ett måste om handeln som bransch ska bli hållbar ur klimat- och miljösynpunkt. Drygt två tredjedelar av dem som deltagit i undersökningen svarar nej på frågan om företaget de jobbar på har ändrat sin verksamhet för att främja cirkulär konsumtion (med cirkulär ekonomi menas att varor tillverkas utan att skada miljön för att vara hållbara så länge som möjligt och att de därefter återanvänds och återvinns så mycket som möjligt.) En stor majoritet tycker att företagen mest satsar på det som är lätt att genomföra och marknadsföra eller som kan spara pengar och/eller öka intäkterna.

Slit- och slängkultur

Det finns också en oro för att företagen kan komma att genomföra försämringar som drabbar de anställda, men som döljs bakom argument som har med miljö och klimat att göra.

- Det finns tyvärr även en slit- och släng kultur på arbetsmarknaden. Arbetsgivare har satt i system att genom dålig bemanningsplanering, ensamarbete och otrygga anställningar på få timmar försvaga arbetstagares ställning, säger Linda Palmetzhofer.

- Men det leder till tystare arbetsplatser och där tystnar engagemanget. Om omställningen till en hållbarare handel ska vara möjlig måste vi istället stärka arbetstagarnas roll i branschen.

Undersökningen visar även att kompetensutveckling av anställda måste bli bättre. En stor majoritet av de medlemmar som svarar på undersökningen tycker inte att dagens kompetensutveckling lever upp till de krav och förväntningar som ställs på ökad hållbarhet.

Yrkesrollen för butiksanställda kommer troligen att påverkas mest av handelns miljö- och klimatomställning. Exempel på kompetenser de anser bör utvecklas är kunskap om varors miljöpåverkan för att kunna informera kunder, att kunna bedöma en varas kvalitet och livslängd, att kunna reparera eller göra och varor och att kunna värdera och prissätta begagnade varor.

Viktig uppgift för facket

Ett syfte med Novus-undersökningen var att ta reda på hur medlemmarna ser på fackets roll i miljö och klimatarbetet. Så gott som alla svarande tycker att fackets viktigaste fråga är hur företagens miljö- och klimatomställning kombineras med goda villkor för de anställda.

Rapporten jämför miljö- och klimatfrågan med digitaliseringen: det är båda företeelser som förändrar såväl branschen, arbetslivet som hela samhället och som facket därför måste förhålla sig till. Slutsatsen av undersökningen är att facket självklart måste bevaka och påverka utvecklingen mot en hållbar miljö och hållbart klimat så att den främjar anställdas rättigheter, kompetens och arbetsmiljö.

Läs rapporten Så kan anställda bidra till handelns miljö- och klimatomställning här.

Läs kortversion av rapporten Så kan anställda bidra till handelns miljö- och klimatomställning här.

Uppdaterad: 31 mars 2022