Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Om Handels > Aktuellt > Dåliga kunskaper om arbetsmiljö

Skyddsombud: brister i chefers kunskaper om arbetsmiljö

Chefer i butiker och på lager har ofta dålig kunskap om hur de ska förebygga ohälsa, göra bemanningsplanering, hantera konflikter och jobba systematiskt med arbetsmiljön. Det framgår av årets enkät bland Handels skyddsombud.

- Det är förstås oacceptabelt och vi är bekymrade över att chefer inte har rätt förutsättningar att göra sitt uppdrag. Vi kommer att följa upp undersökningen, bland annat i diskussioner med vår motpart Svensk Handel, säger Martin Nyberg, Handels andre vice ordförande.

- Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara fokus i vårt strategiska arbetsmiljöarbetet kommande år, så det här är frågor vi verkligen kommer att gå till botten med.

Varje år får Handels skyddsombud en enkät med frågor som rör arbetsmiljön på deras arbetsplatser. I år var det ungefär 800 som svarade, de flesta i butik eller på lager och e-handel.

En del av enkäten handlade om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur ledarskapet fungerar på arbetsplatserna. Enligt Arbetsmiljölagen är det ju arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är bra.

Undersökningen visar att en stor andel skyddsombud anser att chefer och arbetsledare saknar kunskap inom olika områden som rör arbetsmiljö. Exempelvis anser hälften av skyddsombuden i butiker och på lager och e-handel att deras chefer har dåliga kunskaper om bemanningsplanering. Hälften av skyddsombuden i butik och så många som två tredjedelar av skyddsombuden på lager och e-handel tycker att cheferna har dåliga kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Låg bemanning ett hinder

Förutom bristande utbildning är det tid, intresse och engagemang som saknas hos cheferna för att de ska kunna arbeta för en god arbetsmiljö, tycker runt en fjärdedel av skyddsombuden i butik och på lager. I de fria kommentarerna pekar flera skyddsombud på låg bemanning som ett problem. ”Mer personal (behövs), så att arbetsledningen faktiskt får vara arbetsledare och inte behöva var på golvet och hjälpa till.”

En fråga i undersökningen handlar om hantering av konflikter på arbetsplatsen. Lite drygt hälften (58 procent) av skyddsombuden i butiker och bland tjänstemän, tycker att chefer och arbetsledare kan hantera konflikter bra. Men för skyddsombud på lager är förhållandet det omvända. Drygt hälften (52 procent) tycker att chefer och arbetsledare är dåliga på att hantera konflikter. Överlag är chefer något bättre är chefer på att hantera kränkande särbehandling, anser skyddsombuden i alla grupper.

Saknar rätt förutsättningar

Undersökningen visar också att endast 42 procent av skyddsombuden i butik och på lager och e-handel tycker att anställda har rätt förutsättningar att uppnå de förväntningar som ställs på dem i arbetet. I butik är det så många som vart femte skyddsombud som säger att de anställda helt saknar eller inte har tillräckliga förutsättningar för att göra det som förväntas av dem i jobbet.

En annan brist i arbetsmiljön handlar om anställdas inflytande, särskilt i samband med att verksamheten ska förändras. Ungefär hälften av skyddsombuden i butiker och på lager/e-handel anser att de anställda har litet eller inget inflytande alls när det gäller förändringar i verksamheten.

Rapporten om undersökningen avslutas med förslag för ett bättre ledarskap. Sammanfattningsvis handlar det om:

  • mer utbildning till chefer
  • bättre förutsättningar att kunna göra det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • ökat inflytande för anställda
  • bättre hantering av konflikter och problem med kränkande särbehandling

Läs hela undersökningen bland skyddsombud om ledarskap här.

Uppdaterad: 24 oktober 2022