Bli medlem

Fackklubbarnas höstmöten 2022

På kongressen 2022 uppdaterades våra stadgar. Där framgår numera att fackklubbarna ska ha minst två medlemsmöten per kalenderår, varav ett årsmöte.

För att fackklubbarna ska kunna följa stadgarna är det hög tid att planera för höstens medlemsmöte, om ni inte redan har hunnit ha minst ett medlemsmöte efter årsmötet som ni hade i början av 2022. 
Höstens medlemsmöte i fackklubben är ett utmärkt tillfälle att uppdatera medlemmarna kring vad som hänt under året, fyllnadsvälja nya ledamöter eller suppleanter om ni har fått vakanta platser i klubbstyrelsen eller välja nya skyddsombud.

Ni kan också förbereda inför årsmötet i fackklubben genom att på höstmötet informera om vilka poster i klubbstyrelsen vars mandattid går ut vid årsmötet 2023 samt berätta vilka som sitter i valberedningen, så att de medlemmar som är intresserade av att ta på sig något uppdrag får veta vem de kan vända sig till för att få veta mer om hur de kan bidra till fackklubbens arbete.

Om ni vill att avdelningens höstmöte ska lyfta något som ni i er klubb vill ha genomfört så behöver ni planera enligt följande:
Senast sex veckor innan avdelningens höstmöte behöver förslag till beslut nå avdelningsstyrelsen för att kunna behandlas inför höstmötet.
Maila stockholm@handels.se, märk mailet "Till avdelningsstyrelsen inför höstmötet" och bifoga en kopia på protokollet samt en kopia på den motion (det förslag) som ni från klubben vill att avdelningens höstmöte ska fatta beslut om.

Senast fyra veckor innan avdelningens höstmöte ska handlingar inför mötet komma till avdelningsombuden och fackombuden. Om ni har lämnat in motioner (förslag) i tid så ska er motion och avdelningsstyrelsens förslag till beslut finnas med i handlingarna. 

Den 21 november genomförs avdelningens höstmöte. 
Då fattar höstmötet beslut kring er motion, och era avdelningsombud har möjligheten att innan beslutet argumentera för varför ert förslag bör antas!

Det innebär att ni bör planera in ett medlemsmöte i samverkan med er arbetsgivare någon gång under de två sista veckorna i september eller första veckan i oktober, för att vara säkra på att hinna skicka in eventuella motioner som ert medlemsmöte antar, så att ni får iväg motionerna till avdelningsstyrelsen i tid!
Förslagsvis ser ni till att boka upp mötestiden med er arbetsgivare redan nu, så att allt är klart inför hösten.

När ni är överens om var medlemsmötet ska hållas, när det ska hållas och hur det ska gå till att söka ledigt så kan ni dels sätta upp en kallelse på arbetsplatsen, samt använda företagets kontaktväg till de anställda, så att ni redan nu kan informera alla anställda om att ni ska genomföra ett fackligt medlemsmöte på den plats, det datum och den tid som ni kommit överens om.
Alla anställda på arbetsplatsen ska ju av arbetsgivaren förutsättas vara med i Handels, så därför är det rimligt att alla anställda får veta om att det ska hållas ett medlemsmöte. 

Ifall arbetsgivaren vill att deltagarna på mötet ska söka ledigt innan en viss tid för att kunna delta på betald arbetstid bör det också framgå av kallelsen till mötet.
Det är också ett bra tillfälle att i kallelsen till mötet påpeka att det bara är medlemmar i Handels som har rösträtt på mötet och som kan nomineras till uppdrag inom Handels, vilket ger er möjlighet att värva nya medlemmar till er fackklubb inför höstmötet.

Ni är varmt välkomna att be om hjälp från avdelningen om ni vill ha en gäst på plats, eller om ni behöver en uppdaterad medlemslista för att kunna upprätta en röstlängd på mötet.
Kontakta oss genom att maila till stockholm@handels.se 

Kom ihåg att om en medarbetare kan logga in med bank-id på "Mina sidor" så är de medlemmar i Handels, även om de kanske inte tänkt på att byta arbetsplats om de har bytt jobb. 

Höstmötet ska också protokollföras, så att revisorerna kan se att ni har genomfört klubbens skyldigheter att hålla minst två medlemsmöten per kalenderår, i enlighet med stadgarna.
Om ni har genomfört fyllnadsval så behöver avdelningen också få en kopia av protokollet där det framgår vem som blivit vald,  namn, personnummer, vem de har ersatt, samt vilket fackligt förtroendemannauppdrag de har fyllnadsvalts till. 
Ett fyllnadsval följer alltid mandattiden på det uppdrag som det har valts till.
Om du till exempel fyllnadsväljs för att ersätta en suppleant som på årsmötet valdes på ett års tid så är du fyllnadsvald som suppleant fram till nästa årsmöte i klubben.

Ni kan skicka protokollet till följande postadress eller scanna det och skicka det som pdf direkt till stockholm@handels.se