Avdelningsmöte

Avdelningsmöte

Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningens årsmöte.

Avdelningens årsmöte ska förrätta val av styrelse och suppleanter, val av revisorer och suppleanter, utöva tillsyn över styrelsens förvaltning och avgöra ärenden av större betydelse.

Ombuden på avdelningens årsmöte väljs på fackklubbarnas årsmöten eller vid medlemsmöte när klubb bildas. Varje klubb har rätt till 1 ombud per 50 medlemmar, max 5 ombud per klubb.

Om inga val görs anses fackklubben ha utsett ordförande att företräda klubben.

Uppdaterad: 14 november 2011