Arbete pågår

Vad händer nu? Nu är det dags för alla Handels avdelningar att gå igenom de motioner och nomineringar till kongressombud som skickats in. I oktober ska de vara klara med det arbetet, ha valt vilka ombud som ska representera avdelningen och läst och tagit ställning till alla motioner som kommit in från medlemmar och klubbar.

Vad händer med alla motioner?

Här kan du se motionens väg till kongressen:

1.

Fackklubben. En bra idé för att få större stöd för din motion är att skicka den till din fackklubb. De behandlar då motionen på ett klubbmöte där mötesdeltagarna bestämmer sig för om de ska ställa sig bakom dina förslag eller inte. Ställer de sig bakom din motion skickas den vidare till avdelningen som klubbens motion.

Du har alltid rätt att få din motion prövad. Om fackklubben inte ställer sig bakom din motion, kan du fortfarande skicka in den själv via motionsformuläret här på kongresswebben.

2.

Avdelningens styrelse behandlar din motion, föreslår om de tycker att avdelningsmötet ska besluta att tillstyrka eller avstyrka den samt skriver ett utlåtande med en motivering till sitt förslag.

3.

Avdelningsmötet, avdelningens egen "kongress", som består av valda Handelsmedlemmar från klubbarna i avdelningen, samlas till ett extra möte i oktober för att behandla de motioner som kommit in till avdelningen. Ombuden beslutar där om de ska tillstyrka din motion och skicka den vidare till förbundsstyrelsen eller om den ska avstyrkas/avslås. Om ombuden beslutar att avstyrka motionen kan du begära att den ska skickas till förbundsstyrelsen som din egen motion, så kallad enskild motion.

4.

Förbundsstyrelsen tar ställning till hur motionerna ska behandlas. Motionerna sorteras därefter in under ett av förbundsstyrelsens princip- eller handlingsprogram, alternativt under övrigt. Det är utifrån detta din motion kommer att behandlas på själva kongressen. Programmen ligger till grund för vad förbundet föreslås arbeta med under kongressperioden.

5.

Kongressen fattar slutligen beslut om färdriktningen för förbundet utifrån de motioner och förslag som kommit in. Besluten utgör i sin tur underlag för de årliga verksamhetsplaner som förbundsstyrelsen tar fram ända fram till nästa kongress.