Bli medlem

Min anställning

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Enligt lag har alla rätt till 25 semesterdagar. Läs mer om semester här.

Uppdaterad den 29 september 2014

Vad menas med generell och lokal löneökning?

Den generella delen får alla. Den lokala delen kan det förhandlas om först lokalt med arbetsgivaren och den tillfaller sedan de anställda såsom överenskommits i förhandlingarna. Om fack och arbetsgivare inte kommer överens, eller inte förhandlat, träder den så kallade stupstocken in, vilket innebär att även den lokala delen blir generell.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Har jag rätt till betald lön för att gå på begravning?

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal så har du rätt till permission (ledighet) för nära anhörigs begravning. Titta i kollektivavtalet vilka som räknas som nära anhörig och om du har rätt till betald ledighet.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Kan arbetsgivaren avsluta en provanställning?

En arbetsgivare kan avsluta en provanställning utan att den anställde har gjort något fel. Om arbetsgivaren avslutar provanställningen innan prövotiden har löpt ut har du rätt att arbeta kvar två veckor från dess att beskedet har lämnats till dig.

Uppdaterad den 11 december 2012

Har jag rätt till tjänstledighet för GMU?

Ja det har du. Det nionde kapitlet i lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) reglerar skydd för anställning för den som är under utbildning som rekryt. Där förklaras det att arbetstagaren som är under utbildning som rekryt inte kan avskedas eller sägas upp.

Källhänvisning: Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret och Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt kapitel 9.

I ansökan om tjänstledighet för GMU kan det vara bra att skriva så här: I enlighet med nionde kapitlet i lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) ansöker jag om ledighet för utbildning under förutsättning att jag blir antagen.

Uppdaterad den 24 oktober 2017

Kan arbetsgivaren säga upp någon som har varit tjänstledig?

En arbetsgivare kan inte säga upp en anställd med motiveringen att personen varit tjänstledig länge. Det är inte saklig grund enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren måste ju i första skedet ha beviljat tjänstledigheten och förstått att den anställde skulle vara borta just den tiden.

Uppdaterad den 29 september 2014

Har en vikarie förtur till en ledig tjänst?

Det finns ingen regel som ger personer med tidsbegränsad anställning förtur till lediga tjänster.

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) §6f ska arbetsgivaren lämna besked om lediga tillsvidareanställningar till personer som har en tidsbegränsad anställning. Denna regel finns för att personer med tidsbegränsad anställning ska ges möjlighet att söka lediga tillsvidareanställningar. Detta kan göras genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

I LAS §25 finns dock regler om företrädesrätt till återanställning för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist. En förutsättning för företrädesrätt är bland annat att man har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt 12 månader under de senaste tre åren.

I LAS §25a finns också regler om att deltidsanställda (oavsett anställningsform) har företräde till en anställning med högre sysselsättningsgrad, om man anmält intresse om detta till arbetsgivaren.

Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren inte kan nyanställa någon annan om det finns personer med tillräckliga kvalifikationer som har företrädesrätt till återanställning eller till utökad sysselsättningsgrad.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Vad händer om jag säger upp mig från jobbet?

Om du vill avsluta din anställning ska du själv meddela din arbetsgivare. Det finns inte något krav på att egen uppsägning ska vara skriftlig. Men tänk på att den som hävdar att uppsägning skett har bevisbördan. Det är därför bra att göra det skriftligt och
dessutom få en skriftlig bekräftelse från arbetsgivaren. 

Hur lång uppsägningstiden är beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet/anställningsbeviset. 

Att vara medlem i Handelsanställdas förbund innebär inte att man med automatik är ansluten till förbundets arbetslöshetskassa (a-kassan). Om du är ansluten till a-kassan kan du ansöka om ersättning när du är arbetslös.

Egen uppsägning innebär i regel flera veckors karenstid innan ersättning utbetalas.

Uppdaterad den 5 oktober 2017

Vad säger förtroendemannalagen om tid för fackligt arbete?

Enligt förtroendemannalagen 6 § har en förtroendevald rätt till den ledighet från sina ordinarie arbetsuppgifter som fodras för det fackliga uppdraget.

Ledigheten får dock ej ha större omfattning än vad som kan anses vara skäligt med tanke på  arbetsplatsens förhållanden. Den får ej heller förläggas så att den medför betydande hinder för arbetsplatsens verksamhet.

Uppdaterad den 24 oktober 2017

Kan jag vara tjänstledig för att prova öppna eget?

Enligt lag har du möjlighet att ta tjänstledigt upp till sex månader från ditt jobb för att pröva att starta ett företag. Grundförutsättningarna för att få ta ledigt är att du varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna och att verksamheten du planerar att starta inte konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet.

Du måste ansöka hos din arbetsgivare minst tre månader innan du vill vara ledig. Kom ihåg att du behöver överenskommelsen om ledighet mellan dig och din arbetsgivare skriftligt, och att du behöver behålla ett eget exemplar av överenskommelsen. 

Uppdaterad den 24 oktober 2017

Kan jag vara studieledig från jobbet?

Enligt studieledighetslagen har du rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Ansök om tjänstledighet genom att lämna in en studieledighetsansökan till din arbetsgivare senast sex månader innan du ska börja studera. I ansökan kan du skriva att den gäller under förutsättning att du blir antagen till utbildningen.

Enligt lagen har du rätt att avbryta studieledigheten och återgå till din tjänst om du väljer att avbryta studierna i förtid. Har studierna pågått ett år eller kortare har du rätt att återgå till din tjänst med två veckors varsel. Har du studerat längre än ett år kan du återgå med fyra veckors varsel.

Uppdaterad den 16 februari 2022
Publicerad: 29 september 2014