Gravid och förälder

Vad ska jag tänka på när jag går på föräldraledighet?

Du behöver säga till arbetsgivaren att du avser att vara föräldraledig senast två månader innan föräldraledighetens början, eller så snart som möjligt.

Tänk på att även skicka in en blankett till AFA-försäkring, då betalas föräldrapenningtillägg och avtalspension in även under din föräldraledighet. Blanketten kan du få av din arbetsgivare, på AFA-försäkrings hemsida eller genom Handels Direkt.

Glöm inte att kontakta Handels för att ändra din inkomst så att du betalar en lägre avgift under föräldraledigheten.

Läs också om vår kollektiva avtalsförsäkring som kan ge dig mer pengar under föräldraledigheten.

Uppdaterad den 23 augusti 2017

Är föräldraledighet ett skäl för uppsägning?

Nej. Föräldraledighet är inte saklig grund för uppsägning. Inte ens om det rör sig om föräldraledighet för två barn i rask följd. Föräldraledighetslagen §17 är tydlig på den punkten: ”Om en arbetstagare sägs upp eller avskedas enbart av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.”

Föräldralediga har ett förstärkt skydd om det skulle bli fråga om uppsägningar på arbetsplatsen (till exempel driftsinskränkning). De föräldraledigas uppsägningstid börjar inte löpa förrän första dagen de är tillbaka i arbete efter föräldraledigheten.

Uppdaterad den 15 november 2012

Försäkringskassan beviljar inte sjukpenning fast du har svårt att jobba.

Du har blivit sjukskriven på grund av problem med ryggen under din graviditet, men försäkringskassan beviljar dig inte sjukpenning, vad ska du göra?

Först och främst bör du överklaga Försäkringskassans beslut. Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutsbrevet från Försäkringskassan. Även om Försäkringskassan hävdar att besvären kan vara vanliga under en graviditet är din arbetsförmåga som ska bedömas. Se om du kan få en så kallad second-opinion, ett läkarintyg från en annan läkare som styrker att du är oförmögen att utföra ditt arbete på grund av dessa besvär. Dock har Försäkringskassan överlag skärpt bedömningarna och det är numera vanligt att människor nekas sjukpenning.

Om det i slutändan blir så att du inte får sjukpenning måste du gå tillbaka till arbetsplatsen eller ta ut havandeskaps- eller föräldrapenning, trots att du faktiskt inte just nu kan utföra några arbetsuppgifter.

Uppdaterad den 23 augusti 2017
Uppdaterad: 29 september 2014