Bli medlem

Karensavdraget i Lager och e-handelsavtalet

Fråga: Hur fungerar karensavdraget i Lager och e-handelsavtalet?

Svar: Här kommer därför en  sammanfattning av om överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare om karensavdraget i Lager- och e-handelsavtalet. Arbetsgivaren hade fram till 1 april på sig att börja tillämpa de nya reglerna. Men från den 1 april 2019 ska alltid ett karensavdrag göras, utan undantag. 

Månadslön:
För anställda med månadslön görs ett karensavdrag från lönen. 

Timlön:
För anställda med timlön görs inget löneavdrag. Personen får dock ingen ersättning under karensperioden.

Karensperiodens längd:
Karensavdraget är 20% av i förväg överenskommen aktuell genomsnittlig arbetstid, per helgfri vecka.

Det innebär till exempel att för någon som jobbar heltid en helgfri vecka är karensavdraget åtta timmar.

Karens i vecka då helgdag infaller:
För personal som är sjuk under en vecka då helgdag infaller är avdraget 20% av den reducerade arbetstiden, under förutsättning att arbetstiden är reducerad den veckan och inte förlagts till annan vecka eller tiden lagts till tidsbanken.

Skiftarbete:
För den som utför skiftarbete som leder till arbetstidsförkortning på arbetsplatsen kan karensperioden variera beroende på om den anställde har månadslön eller timlön.

Vid månadslön är karensperioden 20% av 40 timmar.

Vid timlön är karensperioden 20% av den förkortade arbetstiden, 36 eller 38 timmar.

Karens i vecka då mertid/övertid har jobbats:
För personal som jobbar deltid och har jobbat eller skulle ha jobbat mertid under veckan då första sjukdag infaller är karensavdraget 20% av den överenskomna arbetstiden. Det betyder att mertiden också räknas in. All överenskommen övertid ska räkna med.

Men viktigt att veta är att karensperioden aldrig kan bli längre än åtta timmar!

Första sjukdagen är en söndag:
Karensperioden baseras på den kalendervecka där den första sjukdagen infaller. Det innebär att om första sjukdagen är en söndag, är karensperioden 20% veckoarbetstiden måndag-söndag under den veckan. Det gäller även om arbetstiderna skiljer sig mycket mellan olika veckor.

Sjuk del av dag:
Grundprincipen är att karensavdraget alltid är 20% av den anställdes veckoarbetstid och inte påverkas om arbetstagaren går hem mitt under en arbetsdag.

Om en arbetstagare, som jobbar heltid, går hem sjuk med tre timmar kvar av arbetsdagen görs ett karensavdrag på tre timmar från sjukdag 1. Från sjukdag 2 görs sedan ett karensavdrag på ytterligare fem timmar. Det beror på att den totala karensen i detta fall alltid ska vara åtta timmar.

Om en arbetstagare som jobbar heltid går hem med tre timmar kvar av arbetsdagen görs ett karensavdrag på tre timmar från sjukdag 1. Om arbetstagaren kommer tillbaka till jobbet dag 2 görs inget ytterligare karensavdrag, då är det endast de tre timmarna under dag 1 som anses vara karens.

Sjuklön:
Sjuklön räknas precis som tidigare enligt avtal, § 16 Sjuklön Mom 4.

För månadsavlönade är sjuklönen 80% av det löneavdrag som görs, efter karensavdraget är borträknat.

För timavlönade är sjuklönen 80% av den förväntade timlönen enligt gällande schema, efter karensperioden.

Utöver det ska även utges 80% av övriga förmåner som hade betalats ut på lönen för den arbetstid som gick bort på grund av sjukdom. Här inkluderas till exempel Ob-ersättning och skiftformstillägg, men ej övertidsersättning.

Bakgrund:
Från och med årsskiftet 2018/2019 skedde en ändring i sjuklönelagen som innebär att det inte längre görs ett karensavdrag för hela första sjukdagen, en så kallad karensdag. Istället ska det göras ett karensavdrag. Karensavdraget är helt baserat på varje enskild persons veckoarbetstid.

Reglerna ovan är den överenskommelse som Handels och Svensk Handel har gjort för anställda med Lager och e-handelsavtalet. Alla arbetsgivare som har tecknat Lager och e-handelsavtalet har fått information från antingen Handels eller Svensk Handel om de nya reglerna och hur de ska tillämpas.

Uppdaterad: 12 december 2019