Vanliga ord

Här hittar du ett antal ord som kan vara bra att känna till.

 • Allmänna anställningsvillkor

  De villkor som finns i avtalet utöver lönen. Till exempel arbetstid, övertid och ob-ersättning.

  Om du är medlem så hittar du ditt avtal under Mina sidor.

  Uppdaterad den 24 augusti 2017
 • Anställningsintervju

  När en arbetsgivare intervjuar en person som är intressant för ett jobb.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Anställningsvillkor

  I kollektivavtalet och i ditt anställningsavtal regleras dina anställningsvillkor så som lön, arbetstider, traktamenten, semester och sjuklön.

  Om du är medlem så hittar du ditt avtal på Mina sidor.

  Uppdaterad den 24 augusti 2017
 • Arbetsdomstolen

  En särskild domstol som avgör mål som rör arbetsrättslagar och kollektivavtal för företag som har tecknat kollektivavtal. Företag utan kollektivavtal stäms i tingsrätten.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Arbetsgivaravgift

  Den del av lönen som arbetsgivaren betalar in till staten där den största delen av avgiften går till socialförsäkringar för den anställde.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Avtalslöst tillstånd

  Uppstår när avtalet löpt ut utan att man kommit överens om ett nytt avtal.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Avtalsperiod

  Den tid avtalet är giltigt.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Balkongtillägg/semesterlönegaranti

  En slags låglönesatsning i avtalsförhandlingarna med extra satsningar på den lägsta semesterlönen.

  Uppdaterad den 2 februari 2012
 • Bemanningsavtalet

  Avtal mellan LO-förbunden och bemanningsföretagen inom Almega som reglerar villkoren för anställda på bemanningsföretag som arbetar som inhyrda på andra företag.

  Uppdaterad den 22 december 2016
 • Blockad

  Är en stridsåtgärd som riktas mot den arbetsgivare som konflikten gäller. När arbetet förklaras i blockad får ingen annan utomstående utföra det arbete som de strejkande skulle ha utfört om de inte varit i strejk. Det kan också innebära att inga varuleveranser till eller ifrån arbetsplatsen beviljas.
  Övertidsblockad innebär att de anställda vägrar arbeta övertid och att deltidsanställda inte heller får utvidga sin arbetstid så länge blockaden pågår.
  Nyanställningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får anställa ny personal som kan ta de strejkandes plats.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Bojkott

  En slags köpstrejk där medlemmar och allmänhet uppmanas att låta bli att handla i en viss butik.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Bruttolön

  Lön före skatt.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Central förhandling

  Förhandling mellan arbetsgivarförening och fackförbund på central/nationell nivå. (se lokal förhandling) för företag med kollektivavtal.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Disponibel inkomst

  Inkomst att förfoga över före skatt.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Dispositiva regler

  Regler i kollektivavtalet som det är möjligt att anpassa på annat sätt än lagstiftning.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Fredsplikt

  Råder under avtalsperioden. Då får inte arbetsgivare och fackliga organisationer tillgripa stridsåtgärder. När avtalet löper ut upphör fredsplikten.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Förhandling

  Överläggning mellan arbetsgivare och facklig organisation där syftet är att bli överens.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Generalstrejk

  En total strejk som omfattar hela eller stora delar av arbetsmarknaden. Kallas även storstrejk.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Generell löneökning

  Bestämd löneökning som, oavsett arbetsprestation, utgår till alla som omfattas av ett avtal.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Heltidsarbete

  I regel 40 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan olika yrkesgrupper.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Hyvling

  När företag skär ned veckoarbetstiden, och därmed lönen, för anställda utan hänsyn till turordning och utan att betala uppsägningslön.

  Läs mer om hyvling

  Uppdaterad den 22 december 2016
 • Hängavtal

  Avtal med arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivarorganisation. Hängavtalet grundar sig på ett riksavtal som generellt gäller i hela landet.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Individgaranti

  Garanterad minsta löneökning för enskild arbetstagare.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Individuell lön

  Lönen bestäms för varje anställd med hänsyn till arbetsuppgifter, kunskap och hur jobbet utförs. Här är det alltså individen och inte tjänsten som lönesätts.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Ingångslön

  Den lön som en anställd får då en ny anställning påbörjas. Är inte alltid detsamma som lägstalön/minimilön.

  Till sidan Lägstalöner

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Inhyrning

  När företag hyr in anställda från bemanningsföretag istället för att anställa själva. 

  Uppdaterad den 22 december 2016
 • Inkomstskatt

  Del av lön som går till att betala för den offentliga sektorn.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Jämställda löner

  Att lyfta lågavlönade avtalsområden för att utjämna orättvisa löneskillnader på arbetsmarknaden.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Konfliktkassa

  Alla fackförbund betalar ut ersättning till de medlemmar som strejkar. För att finansiera detta avsätter fackförbund pengar från medlemsavgiften i en strejkkassa. Storleken på ett förbunds strejkkassa avgör hur länge medlemmarna kan vara ute i strejk med tryggad försörjning.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lag

  Regel som beslutas av riksdagen och som alla är skyldiga att följa.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Lockout

  Stridsåtgärd som innebär att arbetsgivaren utstänger anställda från arbetsplatsen. Kommer av engelskans ”lock out” – låsa ute.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lokal fördelning/pott/lokalt löneutrymme

  De pengar som fördelas i lokala förhandlingar.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lokal förhandling

  Överläggning mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation på arbetsplatsnivå (se central förhandling).

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lokal lönebildning

  Löneformer, lönesystem och lönesättning sker på lokal nivå.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Låglönesatsning

  Löneökningar för personer eller grupper med låga löner, oberoende prestation.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Löneavtal

  Består av ett ramavtal med eventuella avtal för sektorer eller branscher och regler för lokala avtal.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönebild

  En bild över löneläget. Handlar oftast om statistik, men kan också vara andra beskrivningar av till exempel lönenivåer, löneskillnader eller löneökningar. Lönebilden beskriver lönestrukturen.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönebildning

  Lönebildning är de beslut som fattas och det arbete som utförs runt löner. Via förhandlingsrätten har inblandade parter ett starkt inflytande på lönebildningen, men även andra aktörer har här ett inflytande och möjlighet att påverka. Exempel på sådana aktörer är regering, riksbank och prognosinstitut.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönedifferentiering

  Vid lönedifferentiering beslutas lön till anställda med hänsyn till kompetens, prestation och kvalitet på arbetsinsatsen.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönediskriminering

  Missgynnande skillnader i lön- och anställningsvillkor mellan män och kvinnor som utför ett arbete som är lika eller likartat.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Löneglidning

  Löneglidning betyder att lönen höjs mer än vad avtalet anger.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönekostnad

  Ett annat ord för lönekostnad är arbetskraftskostnad. Innefattar löner plus sociala avgifter på 30 procent (år 2006) av lönen.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönenämnd

  Ett organ som kan avgöra tvister i förhandlingar. I nämnden sitter normalt tre representanter, en för varje part samt en opartisk ordförande.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönepott

  Centralt avtalade pengar som fördelas i lokala förhandlingar mellan företaget och det lokala facket.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönerevision

  Lokal löneförhandling. Innebär att en genomgång, översyn och utvärdering av lönesättningen i ett företag, verk eller myndighet genomförs vid ett fastställt datum.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönesamtal

  Ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och anställd. Vid samtalet förs en diskussion om hur arbetet utförs, vilka resultat som förväntas och vilken kompetensutveckling som krävs för god arbetsinsats och eventuell löneförhöjning. Lönen förhandlas och fastställs i ett kollektivavtal mellan arbetsgivaren och det lokala facket.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönespecifikation

  Beskriver hur mycket du arbetat, fått i lön och andra ersättningar samt hur mycket skatt du betalar. Oftast får du den i samband med att din lön betalas ut.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Lönestatistik

  Uppföljning av lönelägen och löneutveckling för bestämda grupper eller enskilda. Uppföljning sker lokalt eller på riksnivå, årligen.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönesättning

  Vid lönesättning fattas beslut om hur stor lön den enskilda individen, alternativt grupper, ska få.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Lönesättningssamtal

  Ett samtal där chef och anställd gemensamt kommer överens om lön uttryckt i kronor och ören. Överenskommelsen fastställs i de kollektivavtalsförhandlingar som förs mellan arbetsgivaren och det lokala facket.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Löneutrymme

  Det som i genomsnitt ska betalas ut till alla som jobbar inom avtalsområdet.

  Uppdaterad den 23 januari 2013
 • Löneväxling

  Innebär att löntagaren byter en del av sin lön mot någon skattefri eller skattepliktig förmån.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • MBL

  Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, reglerar dina rättigheter och ditt inflytande på arbetsplatsen.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Medling

  När arbetsgivare och fackförening inte kommer överens om ett nytt avtal kan en medlare utses av Medlingsinstitutet. Medlarens uppdrag är att lösa tvisten innan konflikten bryter ut. Gäller inte parterna inom industriavtalet, som har en egen medlingsprocess.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Minimilön

  Den lägsta lön arbetsgivaren kan betala. Brukar även kallas ingångslön eller lägstalön.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Nettolön

  Inkomst efter skatt.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Nollavtal

  Kollektivavtal som inte innehåller några siffror för löneökningar och lönerna bestäms lokalt. Kallas även för sifferlösa avtal.

  Uppdaterad den 22 december 2016
 • Nominell lön

  Lön före inflation.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Offentlig sektor

  Allt som ägs, drivs och förvaltas av samhället – exempelvis skolor, sjukhus, polis och vägar med mera.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Omställningsavtal

  Avtal om vad som ska göras för dem som förlorar jobbet vid neddragningar.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Parterna

  Under en avtalsrörelse pratas det ofta om parterna. Parterna består av arbetsgivarna på ena sidan och arbetstagarna å andra sidan, vilka representeras av arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Partssammansatt

  Grupp med personer från både facket och arbetsgivaren.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Privat sektor

  De delar av samhället som inte är statliga eller kommunala. Majoriteten av Sveriges företag tillhör den privata sektorn.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Prolongering

  Är detsamma som förlängning. Finns ofta med i arbetsgivarnas utgångsbud där de vill att avtalet fortsätter utan ändringar.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Reallön

  Skillnaden mellan löneökning och prisökning.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Reallöneökning

  När lönerna ökar mer än inflationen och de anställda får mer pengar att röra sig med.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Relativlöner

  Skillnaden i löneläge mellan olika branscher på arbetsmarknaden.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Retroaktiv

  I efterskott. Nämns ofta i samband med löneökningar som ges i efterskott.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Riksavtal

  Ett rikstäckande kollektivavtal inom en bransch.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Sifferlösa avtal

  Kollektivavtal som inte innehåller några siffror för löneökningar och lönerna bestäms lokalt. Kallas även för nollavtal.

  Uppdaterad den 22 december 2016
 • Strandning

  Inträffar när förhandlarna inte kommer längre och medlare kallas in. Strandning inträffar också när medlaren inte kommer fram till någon lösning.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Strejk

  De anställda vägrar arbeta till dess att man kommit överens om nya villkor.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Stridsåtgärd

  Parterna har rätt att vidta stridsåtgärder i ett avtalslöst tillstånd (se fredsplikt). Arbetsgivare kan stänga ute de anställda från arbetsplatsen (se lockout). De anställda kan vägra att arbetar övertid (se övertidsblockad), blockera nyanställningar (se nyanställningsblockad), vägra att ha och göra med ett visst företag (se blockad) eller strejka.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Stupstock

  En regel i avtalet som ska gälla om fack och arbetsgivare inte kommer överens om annat (se dispositiva regler). Vanligen, den lägsta lönehöjning som enligt det centrala avtalet ska tillfalla löntagarna, eller varje enskild löntagare, i det fall som de lokala parterna inte kan – eller vill – komma överens om något annat.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Svartjobb

  Olaglig form av arbete där den anställde inte betalar skatt. Enligt lagen ska alla som arbetar i Sverige (och tjänar över 17 400 kr/år) betala skatt. Vid svartjobb betalar arbetsgivaren inte sociala avgifter och arbetsgivaravgifter för de anställda. Som anställd saknar du ett riktigt anställningsavtal, verkliga arbetsrättigheter och löneskydd.

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Sympatiåtgärder

  Ett fackförbund som egentligen inte är direkt inblandad i en avtalsförhandling, kan utlysa strejk för att hjälpa ett annat fackförbund i en pågående konflikt. Sker efter begäran från strejkande förbund.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Turordning

  Regler i lagen om anställningsskydd, LAS, som säger i vilken ordning anställda ska sägas upp vid neddragningar. Grundregeln är först in sist ut.

  Uppdaterad den 18 december 2012
 • Uppsägning

  När en anställning upphör. Arbetsgivaren måste alltid ha sakliga skäl för en uppsägning.

  Vad händer om du blir arbetslös?

  Uppdaterad den 19 februari 2013
 • Varsel

  Förvarning om stridsåtgärder. Ska lämnas sju arbetsdagar (inte kalenderdagar) innan konflikten kan börja.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Vild strejk

  När någon strejkar trots att det råder fredsplikt och avtalet som finns fortfarande gäller.

  Uppdaterad den 1 februari 2012
 • Yrkande

  Avtalskrav, krav på förändringar i kollektivavtalet.

  Uppdaterad den 18 december 2012
Uppdaterad: 1 mars 2017