Pensionsavtal

På de arbetsplatser där Handels tecknat kollektivavtal betalar arbetsgivaren in en pensionspremie till en avtalspension. På det privata området till Avtalspension SAF-LO och på det kooperativa området till kooperationens avtalspension (KAP).

Pensionsavtalen är i huvudsak likalydande och innebär att en viss procent av den anställdes lönesumma betalas in till en förvaltare som den anställde själv väljer. Storleken på den slutliga pensionen avgörs sedan av förvaltarens avgifter, avkastningen på kapitalet och om man valt ett efterlevandeskydd eller inte.

På tjänstemannaområdet omfattas de flesta fortfarande av en förmånsbestämd tjänstepension som innebär att en viss procent av slutlönen betalas ut som en livsvarig pension. Men nya avtal har tecknats som innebär att yngre anställda får en liknande lösning som redovisats ovan för kollektivanställda arbetare.

Den avtalade tjänstepensionen avser att komplettera den allmänna pensionen och beräkningar av LO visar att den blir allt viktigare för medlemmarna. Bland annat en kraftigt ökad medellivslängd har inneburit att den allmänna pensionen förväntas bli betydligt lägre i framtiden än vad man trodde när det nya systemet infördes. Utan en bra avtalspension kan pensioneringen för många LO-medlemmar innebära en halvering av den disponibla inkomsten.

Det är alltså viktigt att man relativt tidigt i sitt yrkesliv tar aktiv ställning till de val man behöver göra för sin avtalspension. En annan viktig sak är att tänka på att man ska anmäla att man är föräldraledig för att få sin pensionspremie inbetald även under ledigheten. Via nedanstående länkar når du mera information om just ditt pensionsavtal och vilka möjligheter du har att göra nya val eller ändra tidigare val.

Avtalspension SAF-LO gäller på det privata området och administreras av Fora.

Kooperationens avtalspension, KAP, administreras av Pensionsvalet PV.

Pensionsvalet PV administrerar också de nya avtal som tecknats om en premiebestämd pension på tjänstemannaområdet. Mer information om tjänstepensioner och avtalsförsäkringar på folkrörelseområdet och inom kooperationen finns på Folksams Folksams webbplats.

Folksam-LO Pension är vårt eget förvaltningsalternativ. På deras webbplats hittar du tips och råd för de val som ska göras.

Uppdaterad: 28 juli 2017