Skyddsombudsundersökning 2015

I december 2015 skickades en enkätundersökning till skyddsombud inom Handels avtalsområden. I undersökningen ställdes frågor kring otrygga anställningar och arbetsmiljöer på arbetsplatserna.

Förekomst av visstidsanställda

Förekomsten av tidsbegränsat anställda varierar på arbetsplatserna beroende på avtalsområde inom handeln. Skyddsombuden inom detaljhandel och partihandel har svarat att visstidsanställningar förekommer i ungefär liknande utsträckning, även om de är något vanligare inom detaljhandeln.

 • 33% där har svarat att de förekommer i ganska hög eller hög utsträckning, jämfört med 26% i partihandeln.
 • Även i gruppen Annat, som består av bland annat frisörer och tjänstemän i företag, är det 31% som svarat att visstidsanställningar förekommer i ganska hög eller hög utsträckning.
 • Ovanligast är tidsbegränsade anställningar bland tjänstemän inom folkrörelser, där hela 86% angivit att tidsbegränsade anställningar inte förekommer alls eller i låg utsträckning.

 

Personalbrist

Skyddsombuden vittnar om en relativt hög personalbrist inom de flesta områden i handeln.

 • Allra vanligast verkar brist på personal vara inom detaljhandeln, där 36% har svarat att det förekommer i ganska hög eller hög utsträckning.
 • Inom partihandeln är det 27% som menar att brist på personal förekommer i ganska hög eller hög utsträckning, liksom21% i gruppen Annat.
 • Ovanligast är det återigen i gruppen tjänstemän i folkrörelser där över hälften, 56%, menar att personalbrist inte förekommer alls alternativt i låg utsträckning.

 

Sjukskrivningar på grund av stress

Enkätresultaten visar att sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa är vanliga inom såväl detaljhandel som partihandel.

 • I partihandeln har hela 37% av skyddsombuden svarat att sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa förekommer i ganska hög eller hög utsträckning, respektive 29% av skyddsombuden inom detaljhandeln.
 • I gruppen Annat har 22% angivit att sjukskrivningar förekommer i hög eller ganska hög utsträckning.
 • Ovanligast är sjukskrivningar pga stress återigen bland tjänstemännen i folkrörelser, där 15% av skyddsombuden menar att det förekommer i ganska hög eller hög utsträckning.

Totalt kom 710 enkätsvar (35 procent) in.

Ny rapport: En dålig affär

I rapporten Handels rapport "En dålig affär – en studie av otrygga anställningar inom detaljhandeln" från 2016 presenteras enkätresultaten från de skyddsombud som arbetar inom detaljhandeln.

Svaren från skyddsombud på arbetsplatser med hög andel tidsbegränsat anställda jämförs med dem från arbetsplatser med få visstidsanställda. Slutsatsen av undersökningen är att arbetsplatser med fler visstidsanställda har sämre arbetsmiljö och arbetsklimat.

Några av resultaten från rapporten i korthet:

 • 57% av skyddsombuden på arbetsplatser med hög grad visstidsanställda menar att det är vanligt eller mycket vanligt att arbetsgivare anställer fler trots att det finns deltidsanställda som vill gå upp i tid. På arbetsplatser med få visstidsanställda är motsvarande siffra 18%.
 • 32% av skyddsombuden på arbetsplatser med många visstidsanställda svarar att sms-anställningar är vanliga eller mycket vanliga, jämfört med 11% av skyddsombuden med låg grad visstidsanställda.
 • 50% av de svarande på arbetsplatser med hög grad visstidsanställda har angivit att personalbrist är vanligt eller mycket vanligt. Motsvarande siffra på arbetsplatser med få visstidsanställda är 20%.
 • 45% av de med många visstidsanställda på arbetsplatserna har svarat att sjukskrivningar pga stressrelaterad ohälsa är vanligt eller mycket vanligt. På arbetsplatser med få visstidsanställda har 15% svarat detsamma.

På den här sidan hittar du rapporten.

Framtida undersökningar

Skyddsombuden inom Handels är experter på sina arbetsplatser och dess arbetsmiljöer. Därför är deras redogörelser värdefulla och ger en bra insyn i hur villkoren ser ut på arbetsplatser inom handeln. Inför framtagandet av framtida rapporter och utredningar planeras därför fler enkätundersökningar riktade till skyddsombuden.

Frågor?

Vid frågor om undersökningen eller dess resultat kontakta Cecilia Berggren.

Uppdaterad: 7 mars 2016