Ordlista frisörer

Här finns en ordlista specifikt för frisörer.

 • Behörig frisör

  Genomfört utbildningsnivå 1-4 samt blivit godkänd på gesällprovet.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Obehörig frisör

  Kan uppvisa en godkänd utbildning i nivå 1 men inte avlagt godkänt resultat på del- och/eller gesällprov samt inte heller befinner sig i utbildning.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Utbildningsvägar – godkända

  Alt 1: Gymnasieskolans hantverksprogram med frisörinriktning

  Alt 2: Privat frisörgrundutbildning (godkänd av frisörernas yrkesnämnd)

  Alt 3: Företagsförlagd traineeutbildning på frisörföretag med kollektivavtal

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Utbildningsnivå 1-4

  Nivå 1: grundutbildning på 1500 – 2500 tim och genomförs via alt 1, 2 eller 3 (se ovan). Efter nivå 1, avlägga delprov som eleven betalar. Godkänd = kan påbörja nivå 2. Icke godkänt = kan påbörja nivå 2 men med lön enligt nivå 1 samt kan bara tillgodoräkna sig 500 tim från nivå 1.

  Nivå 2, 3, 4: 1000 timmar vardera. Genomförs som företagsförlagd färdig- eller traineeutbildning på medlemsföretag i Sveriges frisörföretagare eller företag med hängavtal med Handels.

  Nivå 4: avslutas med gesällprov, eleven står för kostnaden för att skriva provet. Godkänd = behörig frisör.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Trainee

  Lär sig frisörsyrket hos ett frisörföretag med kollektivavtal. Handledare är en behörig frisör som genomgått handledarutbildning. Traineen söker själv en plats. De har ett avtal om anställning för viss tid, d v s den omfattar tiden till dess att traineen har genomfört och klarat nivå 4.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Elev i färdigutbildning

  Har genomfört nivå 1, delprovet och blivit godkänd. Eleven fortsätter sin utbildning, nivå 2 – 4, på ett frisörsföretag med kollektivavtal. Handledare är en behörig frisör. Eleven har ett avtal om anställning för viss tid, d v s den omfattar tiden till dess att eleven har genomfört och klarat nivå 4.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Grundlön

  Grundlön enligt olika tabeller anpassade efter behörig respektive obehörig frisör, trainee, elever i färdigutbildning nivå 1-4. (Till grundlönen kommer arbetsprovision fr o m nivå 3 och uppåt).

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Arbetsprovision

  Denna del kan frisören själv påverka. Behöriga frisörer får förutom en grundlön även arbetsprovision. 17 % på inarbetat belopp exklusive moms inom en given provisionsgräns (se nedan). Obehöriga frisörer nivå 3-4 får 10 % i arbetsprovision.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Provisionsgräns

  Den fastställs genom att multiplicera grundlön med multiplikatorn som för närvarande är 1,25 (behörig frisör) och 1,55 (obehörig frisör, som inte befinner sig i färdigutbildning men nått upp till nivå 3-4).

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Multiplikator

  Ett mått som multipliceras med grundlön för att fastställa provisionsgränsen.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Garantilön

  En garanterad lägsta lön då provisionen är låg alternativt ingen alls, d v s inte når upp till provisionsgränsen.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Utgående lön

  Inkluderar grundlön, arbetsprovision, försäljningsprovision samt fasta kontanta lönetillägg.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • OB-tillägg

  När arbete utförs på obekväm arbetstid får man OB-ersättning beräknat på utgående lön. Procenttalet skiljer beroende på när frisören jobbar, t ex vardagar efter kl 18 = 50 %, lördagar efter kl 13 = 100 %.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Försäljningsprovision

  När frisören (behörig och obehörig) säljer produkter får denne 7% av beloppet exklusive moms.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Inarbetat belopp

  Det sammanlagda beloppet frisören har arbetat in under en månad, d v s det kunderna har betalat för klippning, färgning etcetera.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Tjänstetidstillägg

  Frisörer som varit anställda hos samma arbetsgivare, efter utbildning, i fem år eller mer får ett tillägg enligt en förutbestämd tabell.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Lojalitetsregler

  Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på en ömsesidig lojalitet och förtroende. Arbetstagaren ska ta tillvara och främja arbetsgivarens intresse. Det kan till exempel betyda att arbetstagaren:

  • inte har rätt att på sin arbetsplats bedriva någon som helst försäljning som inte är för företagets räkning

  • är förbjuden att skriva av arbetsgivarens kundregister och utnyttja det vid platsbyte eller nyetablering

  • inte får annonsera om egen nyetablering under tiden man är anställd.

  Arbetsgivaren får inte:

  • erbjuda arbetstagaren att medföra ”egna kunder” i ny anställning eftersom det anses vara okollegialt.

  • i sin annonsering hänvisa till arbetstagarens eller sin egen tidigare anställning

  • neka arbetstagare att ta tjänstledigt för att fullgöra kommunala och statliga uppdrag, att tjänstgöra vid centrala avtalsförhandlingar, i fackligt arbete och i lärlings- och examensnämnder.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
 • Kompetensregler

  • För kompetensutveckling inom yrket avsätts en viss summa per arbetad timme, f n 1,75 kronor, vilket ska bidra till lönen vid utbildningstillfället. För en heltidsanställd motsvarar detta minst två utbildningsdagar per år.

  • Finns det en skriftlig överenskommelse, som träffas före utbildningstillfället, mellan arbetsgivare och arbetstagare om utbildningskostnaden kan arbetstagaren bli återbetalningsskyldig. Den arbetstagare som avslutar sin anställning inom en 6 månadsperiod efter avslutad utbildning blir återbetalningsskyldig för utbildningskostnader som överstiger 5000 kr. Olika procentsatser beroende av hur nära/långt ifrån utbildningstillfället anställningen upphör.

  Uppdaterad den 27 februari 2014
Publicerad: 27 februari 2014