Bli medlem

När har du rast eller paus?

Raster och pauser.

När och hur.

 

Vad säger lagen om din rätt till rast eller paus?

Raster och pauser är viktiga för din fysiska och psykiska hälsa. Arbetsprestationen och trivseln ökar om man får sin rast och paus. Lär dig om reglerna i arbetstidslagen.

15 §

Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilken arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

 

16 §

Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden.

 

17 §

Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får istället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i arbetsiden.

 

Kommentar: Raster och pauser

15 §

Med rast menas ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden, exempelvis en lunchrast. Under rasten får arbetstagaren fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsstället, som inte bara är själva arbetsplatsen, utan det lokalt avgränsade område där verksamheten bedrivs, till exempel ett fabriksområde. Rasten räknas inte som arbetstid. Arbetstagaren ska ha en rast senast efter fem timmars arbete. Lagen anger inte hur lång rasten ska vara. Allmänt kan sägas att om det bara finns en rast under arbetsdagen bör denna inte understiga 30 minuter. Rasternas längd och förläggning ska i regel framgå av ett arbetstidsschema.

16 §

Rasterna får under vissa omständigheter bytas ut mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen. Det ska finnas särskilda skäl för det. Det går alltså inte att välja fritt mellan de båda typerna av avbrott i arbetet. Måltidsuppehållen räknas in i arbetstiden.

17 §

Från regeln om raster kan undantag göras med stöd av ett kollektivavtal, eller om sådant avtal inte kan träffas, en dispens av Arbetsmiljöverket.

Utöver rasterna ska arbetstagaren kunna göra kortare avbrott från arbetet, pauser. Ett vanligt exempel är kaffepausen. Under en paus får arbetstagaren inte lämna arbetsstället. Pausen räknas in i arbetstiden. Lagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan ger ett allmänt uttryck för att det i alla arbeten är tillåtet att koppla av från arbetet då och då under arbetsdagen, i den mån det är möjligt. Vid särskilt ansträngande arbeten av typen löpandebandarbete eller liknande, ska arbetet organiseras så att bestämda arbetspauser läggs in. De pauserna ska normalt anges i ett arbetstidsschema. Lagen överlämnar åt de lokala parterna att avgöra när särskilda arbetspauser är motiverade, liksom deras längd och förläggning.

 

Nu når du Handels Direkt på 0771-666 444.

Uppdaterad: 27 juni 2017