Bli medlem

Du har väl koll på frisöravtalet?

 

 

Lönehöjning – hur mycket blev det egentligen?

 

Salongens priser kan många gånger vara av-görande för hur mycket du och dina kollegor får i lön! Detta eftersom dina löneökningar till stor del baseras på att din arbetsgivare höjer priserna regelbundet. Ni ska ha prissättningsmöte angående detta varje år och det är viktigt att du och dina kollegor bevakar att möten genomförs. Om din arbetsgivare inte höjer priserna och inte heller vill genomföra ett sådant möte är det viktigt att du kontaktar Handels så att vi kan ta en diskussion om varför detta inte görs.

 

Så här säger avtalet:

 

Handels och Frisörföretagarna är i enlighet med Bilaga 2 i Utvecklingsavtalet ense om att utveckling och effektivisering av företagen tillsammans med tryggad sysselsättning är frågor av gemensamt intresse för företag och anställda. En utveckling av medbestämmande i företaget medför att de anställdas kunskap och yrkeserfarenhet bättre tillvaratas. De anställda har många gånger en god kännedom om prisbilden i branschen och vilket utrymme till prisjusteringar som därmed finns. Som en del i detta är branschens parter överens om att arbets-givaren årligen bör ha ett möte med de anställda i syfte att tillsammans diskutera vilka priser som ska gälla i salongen. Vid oenighet fastställer arbetsgivaren priserna"

 (§6a Mom1)

 

Får du instagramma på arbetstid?

Alla arbetsplatser med kollektivavtal ska ta fram en policy angående sociala medier så att det är tydligt för alla hur sociala medier får och kan användas i samband med arbetet. Du och dina arbetskamrater ska vara delaktiga i detta.

 

Så här säger avtalet:

"Det är av vikt med en bra kommunikation på arbetsplatsen. Därför ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna ta fram en policy som anger hur sociala medier som Facebook, Snapchat, Instagram, bloggar och liknande ska, får och/eller kan hanteras. En sådan policy anger med fördel om arbetstagarna får lov att publicera inlägg och bilder från arbetsplatsen på sina privata konton. Policyn ska vara skriftlig och framtagen i samråd med arbetstagarna för att den ska vara giltig. Samtliga arbetstagare ska ta del av policyn"

(§1 B) Mom 1 stycke 2)

 

Ska du till tandläkaren eller vill du följa med ditt barn till skolan en halvdag?

Då kan du som är behörig frisör utnyttja din arbetstidsförkortning (ATF). En timme vid ett tillfälle och tre en annan gång är fullt möjligt. Du har som mest rätt till tio timmar om du har jobbat heltid under intjänandeperioden som framgår av avtalstexten nedan.

Så här säger avtalet:

1. Heltidsanställd behörig frisör äger rätt till som mest tio timmars betald ledighet per år. Deltidsanställd behörig frisör äger rätt till motsvarande ledighet i proportion till sysselsättningsgraden. Avrundning görs alltid uppåt till närmsta halvtimme.

2. Ledigheten förläggs under uttagsåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Verksamhetens krav ska i största möjliga mån beaktas. Arbetsgivaren ska, dock så långt det är möjligt, beakta arbetstagarens önskemål om förläggning av ledigheten.

Arbetsgivaren ska lämna besked om huruvida ledigheten beviljas senast en vecka efter det att önskemålet kommit arbetsgivaren tillhanda.

3. Vid uttag av ATF ersätts ledigheten med garantilön.

4. ATF tjänas in under intjänandeåret 1/4 – 31/3.

5. ATF tas ut under uttagsåret 1/4 – 31/3 året efter intjänandeåret.

6. Arbetstagare som varit anställd del av intjänandeåret äger rätt till ledighet i förhållande till sin anställningstid under intjänandeåret.

Formel: Antal anställningsdagar under intjänandeåret x 0,0274 = Antal intjänade ATF-timmar för heltidsanställd.

7. Om anställning upphör utan att ATF tagits ut alternativt om ATF inte har kunnat tas ut vid uttagsårets utgång, erhåller arbetstagaren istället ersättning enligt punkten 3, i samband med slutlön alternativt vid uttagsårets utgång.

(§10 Mom 10)

 

Räcker semestern till, eller önskar du att du hade mer?

Sedan 2016 har du som arbetar på en salong med kollektivavtal möjlighet att göra en överenskommelse med din arbetsgivare om att byta hela eller delar av ditt tjänstetidstillägg mot fler semesterdagar.

Vill man byta tjänstetidstillägget mot fler semesterdagar kan man inte nyttja dessa förrän nästkommande semesterår. Det vill säga att man först måste tjäna in sin semester.

Vill du veta mer om detta och kanske ha hjälp med en överenskommelse, kontakta Handels rådgivning på 0771-666 444 eller via hemsidan handels.se.

Så här säger avtalet:

 

Mom 1.3:

 

Byte av tjänstetidstillägg till semester

För arbetstagare som uppbär tjänstetidstillägg finns en möjlighet att vid ingången av intjänandeåret välja att byta sitt tillägg mot upp till fem extra semesterdagar. Önskar arbetstagaren nyttja denna möjlighet kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om ovanstående. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig.

 

Mom 2:

 

Semesterlön/-ersättning

Semesterlön eller semesterersättning vid anställningens upphörande, utgör 13 % av under intjänandeåret erhållen bruttoinkomst, med undantag av erhållen semesterlön för det gångna semesteråret.

Som intjänandeår ska räknas tiden den 1 april – 31 mars året före semesteråret.

Uppdaterad: 2 mars 2018