Vårt internationella arbete

Det internationella arbetet driver vi i samverkan med andra organisationer, i Sverige och i världen.

Miljoner arbetare, både vuxna och barn, jobbar idag under avskyvärda förhållanden med låg lön i usel arbetsmiljö. För dem slutar ofta fackligt engagemang med avsked. Att visa solidaritet med dessa arbetare är viktigt för oss. Därför sträcker sig vårt fackliga arbete också bortom Sveriges gränser. En förutsättning för att uppnå drägliga arbets- och levnadsvillkor är att det finns fackliga rättigheter.

Handels tillhör de handelsanställdas yrkesinternational UNI Global Union. UNI verkar för solidaritet över gränserna och arbetar för fackliga rättigheter över hela världen.

Handels är aktiva inom sektorn UNI Commerce och vår förbundsordförande Susanna Gideonsson är vice ordförande där både på global nivå och i Europa.

En av de viktigaste frågorna i UNI-samarbetet är att öka den fackliga styrkan i multinationella företag, till exempel i Ikea och H&M. Genom att bilda globala fackliga allianser skapas ett samarbete där fackförbund över hela världen kämpar för bättre arbetsvillkor.

Idag har UNI mer än 900 medlemsförbund och representerar över 20 miljoner medlemmar.

Handels stödjer textilarbetarna i Bangladesh för bättre arbetsvillkor. Det gör vi genom vår international UNI. Under 2013 lyckades vi teckna ett avtal om brand- och byggnadssäkerhet på fabrikerna. Läs ett resereportage från Bangladesh

Vi driver också internationella biståndsprojekt genom Union to Union och Palmecentret. Fokus i de projekten ligger på organisering och fackliga rättigheter för arbetare i handelsbranschen.

Samarbete i Norden

Handels är via LO ansluten till Nordens Fackliga Samorganisation (NFS). NFS viktigaste uppgift är att främja det fackliga samarbetet. Organisationen ska också samordna initiativ och ställningstaganden kring fackliga frågor världen. NFS arbetar för full sysselsättning och tillväxt, trygghet i anställning och inkomst, bättre arbetsmiljö och ökat inflytande över samhällsutvecklingen.

Minimilöner och garantier

Internationellt arbetar facket för att globala avtal ska förhandlas fram med de multinationella företagen. Avtalet ska innehålla minimiregler som det multinationella företaget lovar att följa, både i det egna företaget och i leverantörskedjan.

Avtalet ska garantera anställda och fackliga organisationer tillgång till arbetsplatserna och en reell möjlighet till  inflytande över de egna arbetsvillkoren.

Avtalen ska innehålla

  • ILOs åtta kärnkonventioner
  • Levnadslön
  • Rimliga arbetstider
  • Hälsa och säkerhet (arbetsmiljö)
  • Implementering, det vill säga arbetet med att i praktiken tillämpa avtalet
  • Uppföljning och kontroll

Hittills har ungefär ett 30-tal globala avtal tecknats, dock inte alla med samtliga krav uppfyllda. Handels har bland annat medverkat till ett globalt avtal med butikskedjan H&M. Läs mer på UNIs faktablad om globala avtal.

Uppdaterad: 20 november 2015