Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > Vilka roller har arbetsgivare, skyddsombud och anställda i arbetsmiljöarbetet?

Vilka roller har arbetsgivare, skyddsombud och anställda i arbetsmiljöarbetet?

Fråga: Vilka roller har arbetsgivare, skyddsombud och anställda i arbetsmiljarbetet?

Svar: Det är arbetsgivaren som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska även utreda arbetsskador, undersöka risker och vidta åtgärder utifrån detta. Vad som är en god arbetsmiljö och vilket ansvar arbetsgivaren har framgår av Arbetsmiljölagen.

Skyddsombudet har en väldigt viktigt roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Hen har fått i uppdrag av sina arbetskamrater att företräda dem i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska se till att vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven på en tillfredställande arbetsmiljö. Skyddsombudets ansvar och rättigheter framgår också i Arbetsmiljölagen (se kapitel 6).

Men även de anställda ska medverka i  allt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att den ansvariga chefen tar till sig synpunkterna från arbetstagarna och skyddsombuden bland annat när undersökning och riskbedömning genomförs, vid skyddsronder, personalmöten, inför ändringar i verksamheten, arbetsmetoder, arbetstider, mm.

Skyddsombudet har rätten att bli underrättad om förändringar som är av betydelse för arbetsmiljöförhållandena samt delta i processen kring arbetsorganisation, arbetsmetoder, fysiska ändringar som lokaler, anordningar, mm.

Arbetsgivaren får aldrig hindra ett skyddsombud att samverka i organisationsförändringar.  Det betyder att arbetsgivaren ska ge skyddsombudet möjligheten att delta i processen innan MBL-förhandlingar påbörjas.  Arbetsmiljöarbetet ska alltså ligga till grund för medbestämmandeförhandlingar.

Läs mer om arbetsmiljöarbete här:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/

https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5

Uppdaterad: 10 januari 2020