Bli medlem

Vad är en handlingsplan för återgång i arbete?

Fråga: Vad är en handlingsplan för återgång i arbete?

Svar: Plan för återgång i arbete är en av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter vid rehabilitering och arbetsanpassning.  Regleringen är ny i Socialförsäkringsbalken (30 kap. 6 §) från den 1 juli 2018.

Detta innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att upprätta en konkret handlingsplan för anställda som förväntas vara sjukskrivna längre tid än 60 dagar. Planen ska ligga till grund för arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. Syftet är att underlätta för den sjukskrivna arbetstagaren att komma tillbaka till arbetet. Planen ska vara upprättad senast sjukdag 30. Om en kortare sjukskrivning visar sig bli förlängd till över 60 dagar ska planen upprättas omgående.  

Det är viktigt och även ett krav att den sjukskrivne själv aktivt deltar i arbetet med rehabiliteringen.

Det finns inte något fastställt krav på exakt vad planen ska innehålla. Men det är viktigt att den är saklig och tar upp konkreta och genomförbara åtgärder som ska underlätta för den sjukskrivne att kunna återgå till sitt arbete. Handlingsplanen ska vara ett verktyg i rehabiliteringsarbetet och Försäkringskassan ska kunna använda den som underlag i sin handläggning.

Punkter som att bra att få med i handlingsplanen kan till exempel vara:

  • Möjligheter att arbeta deltid
  • Möjligheter till anpassning av arbetsplats eller arbetsuppgifter
  • Möjligheterna till omplacering, antingen tillfälligt eller permanent
  • Behov av hjälpmedel i arbetet
  • Behov av kompetensutveckling
  • Behov av företagshälsovård
  • Hur kontakten med arbetsgivaren ser ut under pågående sjukskrivning
  • Hur arbetsgivare och arbetstagare ska följa upp planen
Uppdaterad: 8 januari 2019