Bli medlem

Sjuk och tjänstledig för att prova annat jobb?

Fråga: Kan jag få tjänstledigt för att prova annat jobb vid sjukskrivning?

Svar: Ja, säger Lagen om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Denna lag ger en arbetstagare rätt att vara ledig från sitt arbete för att pröva ett annat arbete i samband med längre sjukskrivningar. Ledighetslagens syfte är att underlätta för anställda att kunna prova ett nytt jobb utan att först behöva säga upp sig från sin vanliga anställning.

För rätt till ledighet enligt lagen fordras att arbetstagaren haft nedsatt arbetsförmåga hos sin ordinarie arbetsgivare under en period om minst 90 dagar. Arbetstagaren ska också ha ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.

Den nedsatta arbetsförmågan kan avse både det ordinarie arbetet och andra arbeten som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit. När de 90 dagarna beräknas ska man lägga ihop olika sjukperioder om färre än 90 dagar förflutit mellan sjukperioderna.

Arbetstagaren måste ansöka om ledighet inom perioden 91–180 dagar av sjukperioden.

Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet får tillsammans uppgå till högst tolv månader

Det innebär att om arbetstagaren påbörjar sin ledighet dag 91 i sjukskrivningsperioden kan ledigheten högst uppgå till 9 månader och om ledigheten påbörjas vid 6 månaders sjukskrivning kan ledigheten pågå under högst 6 månader. Det räcker med att ansökan gjorts före dag 180 även om ledigheten påbörjas först därefter. Ledigheten ska svara mot det arbetstidsmått som det nya arbetet har. Det innebär att om det nya jobbet är ett halvtidsjobb ska ledigheten också motsvara halvtid.

Rätten att få ledigt är absolut och ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen är ogiltigt. Däremot är det möjligt att genom ett centralt kollektivavtal reglera vissa frågor av praktisk natur.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla detta till arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början.

Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Kan överenskommelse inte träffas ska arbetsgivaren förlägga ledigheten enligt arbetstagarens önskemål.

Arbetstagaren ska få avbryta sin påbörjade ledighet och återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetstagaren ska i sådana fall underrätta arbetsgivaren om återgången snarast möjligt.

Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, ska arbetsgivaren få skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Om arbetstagaren avser att återgå i arbete hos arbetsgivaren när ledighetsperioden löpt ut, ska arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta senast en månad före återgången i arbete.

Lagen innehåller regler som ska skydda den som utnyttjar sin möjlighet att vara ledig mot att diskrimineras. En arbetstagare får därför inte avskedas, sägas upp eller ges försämrade anställningsförmåner eller anställningsvillkor på grund av ledigheten. Däremot kan den anställde bli uppsagd av andra skäl även under sin ledighet.

Publicerad: 21 februari 2019