Bli medlem

När ska vi hålla klubbens årsmöte?

Fråga: Vi har fackklubb och undrar när årsmötet senast ska hållas och om det kan ske på arbetstid?

Svar: Fackklubben ska hålla minst två medlemsmöten per kalenderår inklusive årsmötet. Årsmöte ska hållas senast den dag som fastställs av er avdelningsstyrelse. Kontakta er avdelningen om ni inte har den informationen.

Medlemsmöte hålls dessutom då fackklubbsstyrelsen anser det nödvändigt eller då minst 25 procent av klubbens medlemmar skriftligen begärt att viss fråga ska behandlas. Kallelser till medlemsmöten utfärdas i den ordning avdelningsstyrelsen beslutar.

Beslut på fackklubbens möten fattas med enkel majoritet, dvs minst hälften av de närvarande medlemmarna är för beslutet, och ska protokollföras.

För Handels arbetsplatser finns Utvecklingsavtalet som kompletterar kollektivavtalet. I avtalet regleras bland annat att man har rätt att gå på betalda fackliga möten.

§ 10 Facklig information på betald tid

Facklig medlem har rätt att på betald tid högst 5 timmar per år delta i av lokal arbetstagarorganisation ordnade fackliga möten på arbetsplatsen i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller som i övrigt har samband med den fackliga verksamheten vid företaget.

Med beaktande av den förbundsanpassning som kan ha gjorts skall den närmare tillämpningen av denna bestämmelse överenskommas mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen. Härvid skall beaktas att möte förläggs så att det medför minsta möjliga störningar för produktionen eller arbetets behöriga gång.

I normalfallet förläggs mötet utanför ordinarie arbetstid, varvid övertidsersättning utges. Efter lokal överenskommelse kan mötet förläggas på ordinarie arbetstid. Då skall i den betalda tiden inräknas tid som åtgår för förflyttningen till och från mötet.

Uppdaterad: 21 februari 2019