Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Vanliga frågor och svar > När och på vems initiativ ska arbetet med anpassning och rehabilitering inledas?

När och vem ska inleda arbetet med rehabilitering?

Fråga: När och på vems initiativ ska arbetet med anpassning och rehabilitering inledas?

Svar: Om en person blir långtidssjukskriven eller har mycket korttidsfrånvaro ska man utreda om det har samband med arbetsmiljön för att kunna undvika att det sker igen.

Denna utredningsskyldighet framgår av SAM, AFS 2001:1 9 §.

Som stöd i detta behöver personen ha fått ett bra och beskrivande läkarintyg med rekommendationer på vad personen behöver för arbetsanpassning och vad personen klarar av inledningsvis för belastning. I vissa fall behöver läkarintyget även ha med vilka tider personen rekommenderas få på ett arbetsschema.

Rekommendationen bör även innehålla att personen inledningsvis ska gå ”vid sidan om” arbetet, så att personen inte ska känna ”pressen att prestera” som alla andra.

Det är arbetsgivarens ansvar att på eget initiativ sätta igång arbetet med anpassning och rehabilitering. Men det hindrar inte att initiativet kan komma från arbetstagaren eller skyddsombud/facklig företrädare om arbetsgivaren inte har satt igång något.

Om arbetstagaren direkt, eller via skyddsombud/facklig företrädare begär att utredning ska göras så ska processen inledas från den tidpunkten.

Vägledning kan fås i AFS 1994:1, 4–5 §§, där det anges att arbetsgivaren fortlöpande ska undersöka behovet av arbetsanpassning och rehabilitering samt att arbetet ska igångsättas så tidigt som möjligt för den som har behov av det.

Mer vägledning fås av Arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. §§1a, 2, 2 a, 3 respektive. Till att börja med ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att uppnå en god arbetsmiljö (AML 3 kap. § 1a). Inom ramarna för samverkan är det bra att skapa rutiner kring anpassning och rehabilitering där man bl.a. anger när och i vilka situationer undersökningar av behovet av anpassning och rehabilitering ska göras samt när sådant arbete ska inledas.

I Arbetsmiljölagen 3 kap. och Arbetsmiljölagen § 2a finns en tydlig koppling till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)AFS 2001:1, där det betonas att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att en god arbetsmiljö kan etableras. Vidare ska arbetsgivaren utreda arbetsskador och fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten.

Uppdaterad: 7 mars 2018