Bli medlem

Riktlinjer kring corona och privata butiker

Corona-viruset ska inte hota butiksjobb och anställdas hälsa. Därför har fack och arbetsgivare kommit överens om tillfälliga riktlinjer när det gäller detaljhandeln.

På grund av corona-viruset kan privata butiker få problem med varor och kunder. För att hindra att detta leder till uppsägningar har Handels och Svensk Handel kommit överens om tillfälliga riktlinjer. Syftet är också att minska risken för smitta.

Riktlinjerna gäller öppettider, beräkningsperiod, schema, var man jobbar och semester.

Ändrade öppettider

Företagen har rätt att dra ned på öppettiderna direkt, utan att först förhandla med facket. I såna fall ska företaget snabbt informera det lokala facket om de nya öppettiderna.

Ändrad beräkningsperiod

Den genomsnittliga arbetstiden beräknads på en period om max 52 veckor i kollektivavtalet för anställda i privata butiker (detaljhandelsavtalet). Nu kan arbetsgivaren dra ner arbetstiden på grund av coronaviruset och öka den senare under perioden, eller tvärtom. Förutsättningen är att den genomsnittliga arbetstiden under hela beräkningsperioden motsvarar veckoarbetstiden enligt anställningskontraktet.
De arbetsgivare som i vanliga fall använder sig av en kortare beräkningsperiod än 52 veckor kan omgående ändra den till 52 veckor, om det behövs. I så fall ska det lokala facket informeras direkt. Den som är deltidsanställd har rätt till månadslön om arbetstiden genomsnittsberäknas på en period som är elva veckor eller längre.

Förändring av schemat

I normala fall måste en anställd få besked om schemat ska ändras minst en månad i förväg. Nu kan arbetsgivaren ändra schemat med kortare framförhållning, om det behövs på grund av corona. I så fall kan arbetstiden blir kortare nu, för att istället läggas ut längre fram, till exempel om några månader.  Det kan också vara tvärtom.

Kollektivavtalet har en regel om att den schemalagda arbetstiden inte ska avvika från genomsnittstiden enligt kontraktet med nio timmar för heltidsanställd och fem för deltidsanställd. Parterna påpekar att det går att träffa en överenskommelse direkt med den anställde eller med det lokala facket om undantag från denna regel.

En annan tillfällig förändring är att arbetsgivaren inte behöver förhandla innan hen gör förändringar i organisationen eller bemanningsplanen. Det räcker att förhandla med det lokala facket eller Handels avdelning efter att ändringen är gjord.

Behöver butiken färre anställda på grund av viruset ska det i första hand lösas genom ett minskat uttag av mertid och genom att avbryta visstidsanställningar.

Förändrad arbetsplats

Skulle det behövas kan anställda beordras att tillfälligt arbeta på en annan arbetsplats än den ordinarie. Den nya arbetsplatsen måste ligga inom rimligt pendlingsavstånd från hemmet och arbetsgivaren ska diskutera förändringen med den anställde. Arbetsgivaren ska också ersätta för eventuella ökade kostnader i samband med bytet av arbetsplats, om den inte ingår i det som kallas ”arbetstagarens arbetsskyldighet”.

Semester

För det första utgår parterna från att anställda inte ska resa till områden som UD har avrått från. Just nu (16/3) är det alla länder utanför Sverige.

I vanliga fall måste arbetsgivaren meddela den anställde om semestern ändras senast två månader innan den ska börja. Nu har arbetsgivaren rätt att göra det en månad i förväg, om det behövs på grund av coronaviruset och dess effekter. 

Publicerad: 17 mars 2020