Bli medlem

Ny rapport: Engagerad ledning viktigt för bra arbetsmiljöarbete i handeln

Företagets ledning ska informera om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till och dessutom vara lyhörd för synpunkter från de anställda. Det är några avgörande faktorer om arbetsmiljöarbetet ska fungera bra, visar en färsk rapport.

Rapporten Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln? är resultatet av ett projekt i Svenska Miljöinstitutet i samarbete med fackförbunden Handels, Unionen arbetsgivarparten Svensk Handel.

Projektet har studerat tre kedjeföretag i handeln för att ta reda på hur företagen arbetar med arbetsmiljön: Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är tänkt att fungera och hur det fungerar i praktiken. Chefer, specialister, butiksmedarbetare och skyddsombud har intervjuats för studien. 

Flera viktiga frågor lyfts i rapporten. För ett bra arbetsmiljöarbete krävs till exempel att ledningen styr kommunikationen och lyssnar på de anställda. Det handlar även om att det finns tydliga system i organisationen för vem som ska göra vad. 

Rapporten lyfter även utmaningar som gör det svårare att arbeta bra med arbetsmiljöfrågorna. Engagemang och vilja finns, men tidsbrist kan göra att arbetsmiljöaktiviteter kommer i andra hand. Bristande kunskap på olika nivåer i företagen är ett annat problem. Slutligen lyfter rapporten företagens förmåga att arbeta med och bemöta ohövliga kunder. Det är ett område som bör utvecklas om arbetsmiljön ska bli bättre.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Det ägs av stiftelsen SIVL och styrs av representanter från myndigheter och näringsliv. 

Här kan du läsa mer om projektet kring kedjeföretag i handeln och även ladda ner rapporten

Uppdaterad: 25 maj 2022