Handels Personuppgiftspolicy

Policyn gäller alla inom Handels organisation och då förstås även förtroendevalda. Alla har även ett ansvar att ta del av policyn så att vi kan följa regler och värna den registrerades integritet.

En kort summering av reglerna är att:

  • Personuppgifterna ska vara riktiga och aktuella
  • Inte samla in mer information än vad som behövs och inte ha kvar den längre än nödvändigt
  • Endast behandla de uppgifter som behövs för varje enskilt ändamål
  • Endast den eller de som har behov och laglig rätt enligt GDPR ska ha tillgång till uppgifterna
  • Inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in

Tänk på att dokumentet inte är heltäckande utan ska ses som en vägledning och där enskilda fall, som faller utanför den generella genomgången i policyn, alltid måste prövas mot Dataskyddsförordningen. Förbundet och avdelningarna har ett personuppgiftsombud som ska rådfrågas i god tid innan personuppgifter behandlas utanför policyns angivna riktlinjer eller vid tveksamheter.

Administrativa kontoret och respektive avdelning bör utse en person som vid behov kan hålla i kontakt och dialog med förbundets personuppgiftsombud: Anders Nilsson.

Som tidigare nämnts pågår det en utredning av vad som behöver åtgärdas inför den nya lagstiftningen i maj 2018. När rapporten är klar kommer info om vad som behöver åtgärdas. Samtidigt behöver lathundar tas fram på de områden där vi behöver arbeta annorlunda än vad vi gör idag.

Uppdaterad: 3 februari 2017