Ett allt större problem

Den psykosociala arbetsmiljön har blivit ett allt större problem inom Handels. Allt fler blir utsatta på sina arbetsplatser i samband med att stressen ökar. Handels kan se att inom många branscher ökar kraven, men resurserna minskar och ansvaret på arbetsplatsen höjs. 

Befogenheterna saknas och därigenom sker en ohälsosam arbetsbelastning för de anställda, vilket ofta leder till stress. Handels vet att ofrivillig deltid och visstidsanställning samt dålig schemaläggning leder till stress på våra arbetsplatser. Arbetsgivaren har ofta dåligt med kunskaper i dessa frågor men det är viktigt att arbetsgivarna tar sitt ansvar över den psykiska arbetsmiljön enligt Arbetsmiljölagen.

En ny AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö gäller från och med den 31 mars 2016. AFS:en är ett komplement till arbetsmiljölagen och ger stöd i arbetet att förebygga bland annat psykosocial ohälsa.

I föreskriften slås fast att:
· resurserna på arbetsplatsen ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetsbelastningen får inte vara ohälsosam. Att ge möjlighet till återhämtning eller andra arbetssätt är några exempel på hur arbetsgivaren ska kunna arbeta förebyggande.
· arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa. Risk för ohälsa till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass, långa arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar.
· kränkande särbehandling får inte accepteras på arbetsplatsen. Det ska finnas väl kända rutiner för hur kränkande särbehandlingar ska hanteras, till vilka chefer eller skyddsombud man ska vända sig samt hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att föreskrifterna och arbetsmiljölag följs.
Handels kommer att se till att skyddsombuden får del av de nya föreskrifterna och informera medlemmarna så att de vet vad de kan begära av sin arbetsmiljö.

Uppdaterad: 7 juni 2016