Avtal i korthet - partihandel

Partihandelsavtalet 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Löneökningar

  • 590 kronor/månad (3,39 kronor/timme) och heltidsanställd där alla garanteras 324 kronor (1,86 kronor/timme) och 266 kronor (1,53 kronor/timme) förhandlas lokalt. Lägstalönerna höjs med 500 kronor/månad (2,87 kronor/timme) och 16-17-åringar med 295 kronor/månad (1,70 kronor/timme).
  • Lokalt överenskomna lönetillägg ska årligen räknas upp för att bibehålla sitt värde och garanteras en lägsta höjning med 2,2 procent från den 1 april 2016.
  • Möjligheten finns att träffa lokala överenskommelser mellan klubb och företag om att tillämpa en annan lönemodell.
  • Vid arbete i frysrum mer än 30 minuter/dag får man ett tillägg om 10 procent av avtalets högsta minimilön.

Semesterlönegarantin
För dig som har minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag, från och med semesteråret som börjar 2016-04-01, minst:
Vid fyllda 18 år 1 185 kronor (motsvarar höjning på 23 kronor/dag)
Vid fyllda 21 år 1 405 kronor (motsvarar höjning på 34 kronor/dag)
För deltidsanställda beräknas semesterlönegarantin procentuellt i proportion till
sysselsättningsgraden.

Ökat inflytande

  • Rätt till kompensation för nationaldagen i form av arbetstidsreduktion oavsett vilken veckodag fridagen infaller.
  • Rätt till skiftersättning och reduktion av arbetstiden vid kontinuerligt skiftarbete på helgdagar.

Trygga jobb

  • Fortbildning för yrkeskompetensbevis, YKB, ska ske på betald arbetstid och arbetsgivaren ska stå för kurskostnaden (gäller tillsvidareanställda chaufförer).

Bättre arbetsmiljö för de anställda

  • Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö (inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet) för att förebygga ohälsa. Parterna ska gemensamt ta fram anvisningar för hur föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö" ska tillämpas på arbetsplatsen.
Uppdaterad: 4 april 2016