Avtal i korthet - detaljhandel

Detaljhandelsavtalet 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Löneökningar

  • 590 kronor/månad (3,55 kronor/timme) och heltidsanställd där alla garanteras 324 kronor (1,95 kronor/timme) generellt och 266 kronor (1,60 kronor/timme) förhandlas lokalt. Lägstalönerna höjs med 500 kronor/månad för 18 år och äldre (3,01 kronor/timme) och 295 kronor för 16- 17 år (1,78 kronor/timme).
  • De personliga lönetilläggen ska räknas upp med 2,2 procent.
  • Löneavsnittet har förändrats. En ny struktur har utarbetats och några av skrivningarna har förtydligats för att undvika olika tolkningar och göra den mer lättläst.
  • Möjligheten finns att träffa lokala överenskommelser mellan klubb och företag om att tillämpa en annan lönemodell.

Semesterlönegarantin
För dig som har minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag, från och med semesteråret som börjar 2016-04-01, minst:
Vid fyllda 18 år 1 185 kr (motsvarar höjning på 26 kronor/semesterdag)
Med 3 års branschvana 1 405 kr (motsvarar höjning på 34 kronor/semesterdag)
För deltidsanställda beräknas semesterlönegarantin procentuellt i proportion till
sysselsättningsgraden.

Trygga jobb och ökat inflytande

  • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.
  • Arbetstagare har möjlighet att komma med önskemål om förläggningen av fem fridagar under året.
  • Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.
  • Reglera tidsbegränsade anställningar. Anställning på allmän visstid får inte vara kortare än 14 dagar.

Bättre arbetsmiljö för de anställda

  • Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö (inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet) för att förebygga ohälsa. Parterna ska gemensamt ta fram anvisningar för hur föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö" ska tillämpas på arbetsplatsen.
Uppdaterad: 4 april 2016